Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 06.02.2018

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:

Тел.: 02 9 866 895 Тел.: 02 9 885 854 Тел.: 02 9 888 507 Тел.: 02 9 888 509 Тел.: 02 9 800 490
Виж повече
— 20.02.2018

За общинските съветници

Във връзка с множеството запитвания относно подаването на декларации за несъвместимост от страна на общинските съветници след влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
Виж повече
— 08.02.2018

Общинските съветници декларират несъвместимост по места

В срок до 23.02.2018 г. общинските съветници следва да подадат пред органа по избора или пред постоянната комисия на съответния общински съвет декларация за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по чл.39 от ЗПКОНПИ.
Виж повече
— 20.02.2018

Декларация за имущество и конфликт на интереси

Лицата, за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече