Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Централа

София 1000

пл. "Света Неделя" №6


Обща информация

e-mail: caciaf@caciaf.bg

тел.: +359 2 9234 333

тел.: +359 2 9401 417 / 649

факс: +359 2 9806 886


Звено "Връзки с обществеността"

e-mail: pr@caciaf.bg

тел.: +359 2 980 0889

мобилен: +359 882 699 138

мобилен: +359 886 862 085

Дирекция  "Публичен регистър"

e-mail: publicregisry@caciaf.bg

моб.: +359 882 521 915

моб.: +359 882 493 948

моб.: +359 882 297 077

моб.: +359 882 243 861

моб.: +359 889 256 608

моб.: +359 882 284 236

моб.: +359 882 531 199


Длъжностно лице по защита на личните данни

Наталия Тодорова

e-mail: n.todorova@caciaf.bg

captcha

Всички полета са задължителни.