Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО


Актуално - Новини

18.12.2015 | 00:00

КОНПИ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) реализира успешно дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Основната цел  на проекта е качествено административно обслужване от страна на КОНПИ чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството.

Специфичните цели на проекта са:

 -    Модернизация и оптимизиране на реализираните дейности и работните процеси чрез разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството  съгласно стандарт ISO 9001:2008;

-    Постигане на ефективна организация на цялостната дейност и предоставяне на административни услуги с висока добавена стойност чрез сертифицирана Система за управление на качеството;

-    Модерно обслужване от страна на администрацията и развитие на качествени административни услуги чрез внедряване на международно признат стандарт за управление на качеството, отговарящ на съвременните изисквания и гарантиране контрола и надеждността на предоставените услуги.

След преминаване на сертификационен одит, при който не бяха констатирани несъотвествия, на КОНПИ беше издаден и съответния Сертификат за внедряване на система за управление на качеството.

Връщане към списък