Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ отчете първите два месеца от работата си


Актуално - Новини

14.06.2018 | 00:00

КПКОНПИ отчете първите два месеца от работата си

Комисията за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отчете резултатите от дейността си през първите по-малко от два месеца от конституирането си, както и от влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 23 януари 2018 г.

Бяха представени данни по петте основни направления в дейността на Комисията – противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобитото имущество, установяване на конфликт на интереси, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши длъжности и превенция на корупцията.

Председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев оповести предстоящото изграждане на антикорупционен портал за сигнали, създаването на обществен съвет към Комисията от неправителствени организации, ангажирани с противодействието и превенцията на корупцията, както и инициативата си за въвеждане на антикорупционно образование в училищата.

В изпълнение на ангажимента си за публичност и прозрачност в работата си, членовете на КПКОНПИ дадоха информация по всички теми, по които предварително бе заявен интерес от страна на медиите, като занапред отчитането пред обществото чрез пресконференции ще се превърне в редовна практика.

фото: Ладислав Цветков

Връщане към списък