Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ публикува ежегодните декларации за имущество и интереси


Актуално - Новини

06.08.2018 | 00:00

КПКОНПИ публикува ежегодните декларации за имущество и интереси

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1. и по т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до 08 юни 2018 г., както и встъпителните и финалнидекларации, подадени през периода от 01 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности

Достъпът до декларациите за имущество и интереси на лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени пред Публичния регистър до 31 юли 2018 г., е осигурен чрез:

„Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности”

на интернет портала на Комисията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Публикацията е в две части, съобразно действащите към периода на деклариране разпоредби:

 Декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси, подадени по ЗПКОНПИ;

 Декларации, подадени по ЗПИЛЗВДДД (отм.).


Публикацията съдържа:

2866 ежегодни декларации Част I: Имущество на лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;

3568 встъпителните декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси;

102 финални декларации;

Общо 148 са лицата, неподали или подали в извън законоустановения срок съответните декларации, като от тях:

- 22 лица са кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини и райони;
- 69 лица са управители и изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ;
- и други задължени по закона лица.

 Съгласно закона:

663 са лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите;

480 са ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финасово управление и контрол на средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси;

327 са лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния или общинския бюджет.

Съгласно закона лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в законоустановения срок се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 6, ал.1 от закона за същите започва проверка за установяване на незаконно придобито имущество на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Връщане към списък