Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Актуално - Новини

05.06.2019 | 00:00

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Във връзка с направените на 4 юни 2019 г. изявления в интервю пред БНР и на пресконференция в БТА от ръководителя на правния екип на Програма „Достъп до информация“ г-н Александър Кашъмов, а именно: „Институцията КПКОНПИ е осъдена по няколко дела за отказ да предостави обществено значима информация“ и „КПКОНПИ, която е антикорупционен орган, е с най-много като процент отменени откази за достъп до обществена информация.“, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) уточнява:

Тези твърдения не отговарят на истината.

През 2017 г. и 2018 г. при 31 подадени заявления за достъп са постановени общо 6 отказа. Към 4 юни 2019 г. с окончателно решение е отменен само един. Той е по искане, отправено от гражданин.

По дела на журналисти и неправителствени организации срещу откази за предоставяне на достъп до обществена информация на Комисията, по част от които адвокат е г-н Кашъмов, няма влязло в сила решение за отмяна постановените откази. Едно от делата (Доротея Дачкова от в. „Сега“, адв. Александър Кашъмов - а.д. No 6053/2018г. на ВАС, Пето отделение) е обявено за решаване, а две са насрочени за разглеждане в открити заседания през октомври и ноември 2019 г. (Доротея Дачкова от в.“Сега“, адв. Александър Кашъмов - а.д. No8319/2019г. на ВАС, Пето отделение и Фондация „Антикорупционен фонд“ - а.д. No8321/2018г. на ВАС, Пето отделение).

Към момента единственото приключило с влязло в сила решение е по дело, водено от Росен Босев от в. „Капитал“ чрез адв. Александър Кашъмов. Постановеното Решение №3157/05.03.2019г. на ВАС, Пето отделение по а.д. №12165/2018г. обаче не отменя отказа и не постановява предоставяне на исканата информация, а оставя в сила първоинстанционното решение на АССГ, което задължава Комисията да прецизира мотивите на отказа си.

„Следва да се отбележи, че първоинстанционният съд правилно не е задължил административния орган да предостави достъп до търсената информация по отменената част от Решение №ЦУ-230/18.01.2018г., а преписката е върната на органа за ново мотивирано произнасяне, при което задълженият субект следва да изясни характера на исканата информация, нейния вид и да изложи конкретни мотиви по всеки пункт от заявлението съобразно приложимите материалноправни разпоредби към датата на издаване на оспорения административен акт“, се казва в мотивите на ВАС.

Към 4 юни 2019 г. адв. Александър Кашъмов има едно загубено дело срещу КПКОНПИ – по а.д. №13459/2018г на АССГ, по което с окончателно влязло в сила решение неговият довереник Лозан Панов е окончателно глобен с 1000 лева, защото не е подал имуществената си декларация за 2017 г. пред Сметната палата.

Връщане към списък