Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПОЗИЦИЯ НА КОНПИ


Актуално - Новини

17.11.2017 | 00:00

ПОЗИЦИЯ НА КОНПИ

Във връзка с медийния интерес относно извършваните от КОНПИ проверки, напомняме следното:

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), проверка от органите на КОНПИ започва след получаване на уведомление от прокурор, че конкретно лице е привлечено като обвиняем за изрично посочени в чл. 22 от ЗОПДНПИ членове от Наказателния кодекс. Според българското законодателство нормативните актове се обнародват в „Държавен вестник“ и са достъпни за всяко едно лице.

В тази връзка следва да се има предвид, че всеки, който е привлечен като обвиняем за извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 22 от ЗОПДНПИ, ще бъде обект на проверка от КОНПИ. Този факт не представлява класифицирана информация. По смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗОПДНПИ информацията, която е събрана в хода на проверката, представлява служебна тайна и същата е класифицирана по Закона за защита на класифицираната информация.

Решението на комисията по чл. 37 от ЗОПДНПИ за внасяне в съда на искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество в полза на държавата, представлява класифицирана информация.

Единствено компетентен да се произнесе по искането на комисията и да допусне налагането на обезпечителни мерки по чл. 397, ал. 1 от ГПК е съдът. Напомняме, че всяко действие на КОНПИ, с което се ограничават граждански права на проверявано лице като разкриване на банкова тайна, налагане на обезпечителни мерки спрямо имущество или отнемане в полза на държавата на това имущество, става след съдебна санкция.

В своята работа КОНПИ е доказала, че при вземането на всички свои решения следва единствено разпоредбите на закона.

Връщане към списък