Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Преразпределят се средствата в бюджета на КОНПИ


Актуално - Новини

11.09.2013 | 00:00

Преразпределят се средствата в бюджета на КОНПИ

Untitled2.png

С приета от Министерския съвет промяна в ПМС 1/2013 за изпълнението на държавния бюджет за т. г. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ще може да направи вътрешно преразпределение на бюджета си за 2013 година. Промяната не предвижда отпускането на допълнителни бюджетни кредити и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В рамките на заложените в годишния бюджет на Комисията средства по перо "Текущи разходи” 270 000 лева ще бъдат пренасочени за увеличаване на средствата за персонал.

Мотивите за това са, че след приемане на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (в сила от 19.11.2012 г.) има значително увеличение на обема на работата на Комисията, от което възниква и необходимостта от назначаване на допълнителен брой служители.

След провеждане на конкурси ще бъдат назначени служители в новосъздаденото звено ”Инспекторат”, което ще осъществява административен контрол върху дейността на структурните звена и администрацията на Комисията. Също така ще бъдат назначени още инспектори в териториалните дирекции с най-голяма натовареност – София и Варна, както и в общата и специализирана администрация.

Вътрешното преразпределение се налага, защото със Закона за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. е увеличена само числеността на Комисията, без да са увеличени средствата за персонал.

Връщане към списък