Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Според решение на ВКС: Сроковете по ЗОПДИППД (отм.) са инструктивни


Актуално - Новини

08.06.2018 | 00:00

Според решение на ВКС: Сроковете по ЗОПДИППД (отм.) са инструктивни

Със свое решение №78/30.05.2018г по гр.д. №3910/2017г. Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че сроковете, в които инспекторите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) трябва да съберат доказателства преди внасяне на иск за отнемане на имущество по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) са инструктивни, а не преклузивни. Поради тази причина и искането за недопустимост на производството и съответно прекратяването му по тази причина е неоснователно.

„Възражението на касатора за недопустимост на производството е неоснователно, тъй като срокът по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД отм. не е преклузивен срок за предявяване на иск, а е инструктивен срок за събиране на доказателства.“

Магистратите извличат аргумент за това от факта, че единствената предпоставка за предяване на иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност по този закон е влизане в сила на осъдителна присъда.

„Правото на държавата да отнеме имущество, придобито от престъпна дейност е материално потестативно право, за което законът е предвидил 25- годишна погасителна давност, която тече от придобиване на имуществото чрез престъпна дейност (чл.11 ЗОПДИППД отм.). То се упражнява по съдебен ред. Процесуална предпоставка за упражняване на това право пред съда е влизане на осъдителна присъда в сила (чл.27, ал.2 ЗОПДИППД отм.). Друга предпоставка за предявяване на иска, законът не е предвидил.

В съдебното решение се казва още, че съдебната фаза на производството се развива напълно самостоятелно по реда на ГПК и съдът не е обвързан от фактическите констатации на проверката.

„Следователно 10- месечният срок на проверката за събиране на доказателства не е преклузивен, а инструктивен. Той има вътрешнослужебно значение за бързи и неотложни действия на органите на Териториалната дирекция за обезпечаване реализирането на правото на отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, тъй като въз основа на доклада от проверката, Комисията взима решение за образуване на производство за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и решение за внасяне на искане за налагане на обезпечителни мерки“, се казва в съдебното решение.

„Срокът за събиране на доказателства не е срок за упражняване на правото на иск, освен това доколкото 10- месечният срок не преклудира възможността да се събират доказателства за доказване на правото да се отнеме имущество, придобито от престъпна дейност, то по аргумент на по-силното основание той не преклудира и самото право за отнемане на имущество“, постановяват магистратите от ІІІ г.о. на ВКС.

Връщане към списък