Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ


Актуално - Новини

19.06.2015 | 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Във връзка с появила се в медиите информация, че Красимир Косев е служител по сигурността на информацията в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с настоящето КОНПИ заявява, че Красимир Косев не е назначен и няма да бъде служител на Комисията.

През месец март на страницата на КОНПИ е обявен конкурс за назначаване на служител по сигурността на информацията. На 15 април е проведен тест, на който са се явили 7 от 10-те допуснати кандидати. 4 от явилите се са получили оценка над 4 и с тях същият ден е проведено интервю.

Съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител, конкурсната комисия е класирала първите трима, издържали изпита, като Красимир Косев е на първо място с най-много точки.

В изпълнение на чл. 20 ал. 2 от Закона за класифицираната информация и чл. 10д ал.4 от Закона за държавния служител, спечелилият конкурса кандидат трябва да бъде назначен в 14-дневен срок след получаването на допуск „Строго секретно“ от Държавната комисия по сигурността на информацията. Такъв към момента все още не е получен.

Междувременно Красимир Косев е подал заявление, с което се отказва от заемане на позицията и конкурсната комисия се е обърнала към втория класиран кандидат.

Връщане към списък