Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 01.02.2010 г.


Актуално - Новини

01.02.2010 | 00:00

Съобщение - 01.02.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе в Добричкия окръжен съд дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Атанас Атанасов от гр. Добрич. Цената на иска за отнемане на имущество е на стойност 8 471 629,60 лв.

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Атанас Атанасов, след получено уведомление от Областна дирекция на МВР - Добрич, че лицето е осъдено с присъда №9, постановена на 22.03.2005 г., за  извършени престъпления по чл.212 от НК.

Посочените престъпления попадат в предметния обхват на чл.3, ал.1, т.8 от закона.
След направена справка КУИППД установи, че срещу проверяваното лице има образувани общо две досъдебни производства - едно през 2001 г. за престъпление по чл.209 от НК и едно през 2004 г. за престъпление по чл.227Б от НК.

В резултат на извършената проверка по ЗОПДИППД, на 23.04.2009 г. Комисията образува производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от закона
С решение №322 от м. юли 2009 г. Комисията внесе иск в съда за допускане на обезпечителни мерки, който бе уважен.

КУИППД установи, че за периода от 1986 г. до настоящия момент превишаването на извършените от Атанасов и неговото семейство разходи (за задгранични пътувания, покупки на движимо и недвижимо имущество, издръжка на семейството, данъци, такси и др.) над получените от тях приходи е в размер на 11 010,67 минимални работни заплати за страната.

От извършения анализ комисията прави заключение, че проверяваното лице и неговото семейство не разполагат със средства от законни доходи и законоустановени източници, които да позволяват придобиването на притежаваното от тях имущество.

В мотивираното си искане до съда КУИППД претендира, да се отнеме в полза на държавата следното имущество:

▪ апартамент от 105,23 кв.м. в гр. Добрич, ведно с прилежащи към него 2 бр. избени помещения с обща площ - 77,86 кв.м. и  гараж с площ от 30 кв.м. 
▪ земя с площ 3 627 кв.м. в с.Одринци, общ. Добричка, заедно с построената в имота хижа със застроена площ от 70  кв.м. и разгъната застроена площ от 190 кв.м. 
▪ земя  с площ от 1 336 кв.м. в гр.Добрич, заедно с построените в имота пететажна административна сграда, производствена сграда и едноетажна сграда 
▪ поземлен имот
с площ от 3 570 кв.метра в гр.Добрич в зоната на Градски парк , заедно с построения в това дворно място спортно-туристически комплекс „Спортна среща“, състоящ се от:
- хотел - стара част - масивна двуетажна сграда с обща площ от 928 кв.м.,   вкл. първи етаж - с площ 435 кв.м., състоящ се от: офис на управителя, кухненски блок, стая за персонала, хладилно помещение, подготвително помещение, умивално помещение втори етаж - с площ 371 кв.м., състоящ се от: два офиса, 6 апартамента, 2 единични стаи, заседателна зала самостоятелни сервизни помещения и пералня изба, състояща се от:   6 бр. складови помещения, ресторант и нощен бар с обща площ 626 кв.м., дневен бар с площ от 132 кв.м., парокотелно и агрегатно помещение;
- хотел - нова част - масивна триетажна сграда с площ 1790 кв.м., състояща се от рецепция и три хотелски етажа, на които са разположени 6 апартамента, 45 хотелски стаи, фитнес център, работилница, лекарски кабинет с чакалня, сауна и тангентори, канцеларски офис, офис, бойлерно отделение;  
- сграда на един етаж за обществено хранене със застроена площ от 161 кв.м.;
- сграда на един етаж със смесено предназначение, застроена площ от 606 кв.м.;
- сграда - складова база със застроена площ от 83 кв.м.;
- сграда за енергопроизводство със застроена площ от 27 кв.м.;
- лятна тераса и барбекю, със застроена площ на постройките от 205.6 кв.м.; 
▪ поземлен имот с площ от 160 кв.м. в гр.Добрич, с предназначение: електроенергийно производство, ведно с построените в имота 2 броя сгради 
▪ поземлен имот с площ от 758 кв.м. в гр.Добрич, с предназначение: производство на строителни материали, конструкции и изделия, заедно с построената в имота едноетажна сграда 
▪ поземлен имот
с площ от 7  010 кв.м. в гр. Добрич, с предназначение: производство на строителни материали, конструкции и изделия, заедно с построените в имота 7 броя едноетажни сгради 
▪ поземлен имот
с площ от 4 858 кв.м в с.Кранево, общ.Балчик, с предназначение: за курортен обект, ведно с построените в него 11 броя сгради. 
▪ поземлен имот с площ от 123 кв.м. в с.Кранево, общ.Балчик, с предназначение: за водоснабдяване и канализацияведно с построените в него 2 броя сгради     
▪ дворно място с площ от 10 341 кв.м. в гр.Добрич
▪ дворно място с площ 98.00 кв.м. в гр. Добрич, заедно с построената в имота едноетажна административна сграда със застроена площ от 68  кв.м.
▪ лек автомобил, марка Порше , модел Боксер
▪ лек автомобил, марка  БМВ , модел 740 Д , автоматик
▪ 500 дружествени дяла от капитала на  - Атанасов-инвест ЕООД, с номинална стойност - 5000лв.
▪ 500 дружествени дяла от капитала на Атанасов ЕООД, , с номинална стойност  - 5000 лв.
▪ 50 дружествени дяла от капитала на Би Ей Инвест -ООД, от които 25 дяла, собственост на Атанас Атанасов и 25 дяла, собственост на неговото дружество  Атанасов -ЕООД, с обща номинална стойност - 5000 лв.  
▪ 75 дружествени дяла от капитала на Евроланд -ООД, с номинална стойност - 3750 лв.
▪ 50 дяла от по 100 лв. всеки от МОНСТРОЙ ЕООД, собственост  Компания за инвестиции и развитие АД с обща номинална стойност  - 5000 лв.
▪ 50 акции от капитала на  АСВ-Инвест -АД, с номинална стойност на една акция -500 лв. или обща номинална стойност 25 000 лв.
▪ 57  314 акции от капитала на  Гранит-Домостроене -АД, с номинална стойност на една акция 1 лв. или обща номинална стойност 57 314 лв.
▪ 37 625 акции от капитала на Гранит-99 -АД, , с номинална стойност на една акция 1 лв. или обща номинална стойност -37 625 лв.
▪ 50 акции от капитала на Компания за инвестиции и развитие -АД, с номинална стойност на една акция -1000 лв. или обща номинална стойност  - 50 000 лв.
▪ 2500 лева, представляващи стойността на 250 дружествени дяла, с номинална стойност от 10 лв. всеки, от капитала на  Атанасов-консулт - ООД
▪ сумата от 2  380  640,60лв. - получена от продажбите на недвижимо имущество.

Делото за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от престъпна дейност ще се гледа в Добричкия окръжен съд.

Връщане към списък