Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 01.06.2009 г.


Актуално - Новини

01.06.2009 | 00:00

Съобщение - 01.06.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели 22-ро дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност в полза на държавата.

Ответник по спечеленото дело е Петър Главчев от гр. Пловдив.

КУИППД се сезира за проверка, след получено уведомление от Окръжен съд Пловдив за престъпление по чл.159б, ал.1, вр. чл.159а, ал.1 от НК.

В резултат на установените данни, на 09.03.2006 г. комисията образува производство за установяване на имущество срещу лицето.

След събиране на информация от всички институции съгласно чл.16 от ЗОПДИППД, направения икономически и правен анализ, КУИППД взе решение №142/28.11.2006 г. въз основа, на което внесе мотивирано искане в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Петър Главчев.

Пловдивският окръжен съд уважи внесения от КУИППД иск по чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД и след проведени 13 заседания се произнесе с Решение от 30.05.2009 г., с което в полза на държавата се отнема имущество на обща стойност 810 502,31 лв.

Отнетото в полза на държавата имущество включва поземлен имот с площ от 416 кв.м. гр. Пловдив, ведно с построената в него сграда и направени подобрения.

Съдът осъжда ответника Главчев да заплати на КУИППД направените съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение в размер на 18 110 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък