Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 02.07.2009 г.


Актуално - Новини

02.07.2009 | 00:00

Съобщение - 02.07.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Кюстендилския окръжен съд мотивирани искове за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов, с постоянни адреси - с. Ресилово, Кюстендилска област. Съдът се произнесе с определения и издаде обезпечителни заповеди за налагане на възбрани и запори върху имущество на обща стойност 4  493  748,40 лв.

І. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД срещу Пламен Галев е образувано през м.февруари 2009 г., след направена проверка по получено уведомление от Софийска градска прокуратура за привличане на лицето в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.321, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК и чл.214, ал.2, т.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.213а, ал.3, т.2 от НК. Посочените престъпления попадат в предметния обхват на чл.3, ал.1 т.9 и т.21 от ЗОПДИППД.

КУИППД поиска допускане на обезпечение на бъдещ иск в полза на държавата, с цена на иска 2  267  961.60 лв., чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

- възбрана върху триетажна жилищна сграда, с обща разгъната площ от 658 кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от едноетажна масивна сграда, с обща застроена площ от 90  кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 188.75   кв.м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 208.30 кв.м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от покрит плувен басейн с площ от 524,74 кв.м. с възстановителен комплекс и кафе-бар, в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от тренировъчна зала към плувен басейн с площ от 238,60 кв.м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от помощно - техническа сграда с площ от 76,70 кв.м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от сграда от допълващо застрояване на един етаж, цялата в състояние на незавършено строителство, в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху дворно място, с площ от 805 кв.м. в с.Ресилово, община Сапарева баня

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада в местността "Киразлъко", с площ от 2.831дка в с.Ресилово, община Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада в местността "Киразлъко", с площ  от 2.563 дка, в с.Ресилово, общ.Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 0.890 дка, в местността "Киразлъко" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 1.000 дка, в местността "Маноилица" с.Ресилово, общ.Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 3.380 дка, в местността  "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.268 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.001 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.200 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.199 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 0.999 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от дворно място в с.Рибново, община Сапарева баня, Кюстендилска област

- 7 броя леки автомобили

- запор на дружествени дялове в капитала на 12 търговски дружества

ІІ. КУИППД взе решение за образуване на производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Ангел Христов през м.февруари 2009 г. Срещу Христов е повдигнато обвинение за извършени престъпления по чл.321, ал.3, т.2 във вр. с ал.2 от НК по чл.321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК по чл.214, ал.2, т.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 213а, ал.3, т.2 и т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК по чл.214, ал.2, т.2 във вр. с ал.1, във вр. чл.213а, ал.3, т.2 и т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, които са в предметния обхват на чл.3, ал.1 т.9 и т.21 от ЗОПДИППД.
В предявеното мотивирано искане на комисията пред Кюстендилския окръжен съд, за налагане на обезпечение върху имуществото на Ангел Христов, цената на иска е 2  225  786,80 лв.

Във връзка с осъществяването правата на държавата, по бъдещо искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, КУИППД поиска налагането на следните обезпечителни мерки:

- възбрана върху дворно място, с площ от 805 кв.м. в с.Ресилово, община Сапарева баня

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 2.831 дка, в местността "Киразлъко" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 2.563 дка, в местността  "Киразлъко" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 3.380 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 0.890 дка, в местността "Киразлъко" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от ливада, с площ от 1.000 дка, в местността "Маноилица" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.268 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.001 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.200 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 1.199 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот: полска култура  от 0.999 дка, в местността "Зад чифлико", с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от дворно място в с. Рибново, община Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху триетажна жилищна сграда, с обща разгъната площ от 708.52 кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от едноетажна масивна сграда, с обща застроена площ от 90  кв.м. в с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 188.75 кв.м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от жилищна сграда, със застроена площ от 208.30 кв.м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от басейн, със застроена квадратура от 524.74 кв.м. и застроена кубатура от 1  221.25 куб. м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от сграда за технически инсталации, със застроена квадратура от 154 кв.м., в местността  "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от помощно-техническа сграда, със застроена квадратура от 76.70 кв.м. и застроена кубатура от 217.15 куб. м., в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от сграда от допълващо застрояване на един етаж, цялата в състояние на незавършено строителство, в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- възбрана върху 1/2 ид.ч. от тренировъчна зала към плувен басейн, с площ от 238,60 кв.м., състояща се от ветробран, барче, склад към барчето, зала за тренировки, две складови помещения към залата, санитарен възел и кът за функционални измервания, цялата в състояние на незавършено строителство, в местността "Зад чифлико" с. Ресилово, общ. Сапарева баня, Кюстендилска област

- 7 броя леки автомобили

- запор на дружествени дялове в капитала на 13 търговски дружества

- запор на всички банкови сметки открити в лицензираните банки в Република България

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност има определен от Кюстендилския окръжен съд, едномесечен срок за предявяване на иск по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД (за отнемане в полза на държавата) от приключването на наказателните производства срещу Пламен Галев и Ангел Христов.

Връщане към списък