Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 02.09.2009 г.


Актуално - Новини

02.09.2009 | 00:00

Съобщение - 02.09.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе дела за отнемане на имущество придобито от престъпна дейност срещу Благовест Субашев от гр. Пловдив, с цена на иска - 689 111лв. и срещу Недялко Стефанов от гр. Правец, с цена на иска  - 379  694 лв.

 

І. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД срещу Благовест Субашев е образувано през м. юли 2008 г., след направена проверка по получено уведомление от Пловдивска районна прокуратура за привличане на лицето в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.211 вр. с чл.209 от НК.  Проверяваното лице е признато за виновно и за извършени престъпления по чл.209, ал.1 във вр. с чл.54 от НК и по чл.339, ал.1, вр. чл.54 от НК. Посочените престъпления попадат в приложното поле на чл.3, ал.1 т.8 и т.23 от ЗОПДИППД.

 

КУИППД установи, че проверяваното лице и неговото семейство, за периода 1986 г. – 2008 г. са реализирали общо приходи в размер на 1 655,25 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 5 543,24 минимални работни заплати за страната т.е явява се отрицателна разлика от 3 887,99 минимални работни заплати. Според събраните доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на следното имущество:


- 4 броя апартаменти в гр. Пловдив, с обща площ от 303,71 кв.м.
- гараж в гр. Пловдив
- 2 броя поземлени имоти с обща площ от 5 дка
- лек автомобил, марка " Мерцедес"
- 100 дружествени дяла от капитала на търговско дружество.


В мотивираното искане на КУИППД до съда, в предмета на отнемане са включени и сумите от продажбите на 7 броя леки автомобили и 3 броя недвижими имоти.

ІІ. КУИППД взе решение за образуване на производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Недялко Стефанов през м.март 2007 г. Лицето е признато за виновно за извършено престъпление по чл.255, ал.2 във вр.с ал.1 от НК, което е в предметния обхват на чл.3, ал.1 т.17 от ЗОПДИППД.

В резултат на направената проверка за периода 1985 г.- 2008 г. комисията установи, че ответника е реализирал общо приходи в размер на 2 476 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в т.ч. за придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на членове на домакинство, платен патентен данък за годините 2001 г. - 2007 г., за погасяване на кредити от банкови институции и др. в размер на 4 216 минимални работни заплати.

В предявеното мотивирано искане на комисията, за отнемане на имущество в полза на държавата, цената на иска е 379 694 лв. Предмет на отнемане е следното имущество:

- 2 броя апартаменти в гр. Правец;
- 3 броя ливади, с обща площ от 2,5 дка;
- 2 броя ниви с обща площ от 9,5 дка;
- пасище с площ от 1 дка;
- трайни насаждения от 2 дка;
- дружествени дялове от капитала на две търговски дружества;
- сумата от 34 979 лв. - кредит на трети лица;
- суми от продажби на 8 броя леки коли;
- суми от продажби на 8 броя недвижими имоти.

Връщане към списък