Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 03.12.2009 г.


Актуално - Новини

03.12.2009 | 00:00

Съобщение - 03.12.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 33-тото си дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност. Съдът определи обща стойност на отнетото имущество - в размер на 166 978,16 лв.

Пернишкият окръжен съд се произнесе с Решение № 88 /27.11.2009 г. по заведено от КУИППД дело срещу Марио Василев, единствен наследник на Васил Арарски (Райко Станков) от гр. Перник.

КУИППД образува производство за установяване на имущество през м. декември 2007 г., след направена проверка във връзка с постъпило уведомление от ОДП - Перник за образувано дознание срещу лицето Васил Арарски (Райко Станков), за извършено престъпление по чл.339, ал.1 и чл. 321 от НК.

През м. февруари 2008 г. КУИППД внесе в съда искане за налагане на обезпечителни мерки във връзка с образуваното производство. Пернишкият окръжен съд и Софийският градски съд удовлетвориха исканията на комисията и издадоха обезпечителни заповеди.

След събиране на информация за периода от 27.06.1988 г. до 12.10.2005 г. от всички институции съгласно чл.16 от ЗОПДИППД, констатираните данни и направените анализи, през м. май 2008 г. КУИППД взе решение за внасяне на мотивирано искане в съда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Марио Василев - наследник на Васил Арарски (Райко Станков).

В резултат на извършените съдебни експертизи Пернишкият окръжен съд прие, че за процесния период проверяваното лице е реализирало доходи общо в размер на 109,53 минимални работни заплати, а е извършило разходи общо в размер на 1 974,4 минимални работни заплати.

След проведени 4 заседания по делото съдът реши в полза на държавата да се отнеме следното имущество:

1. поземлен имот с площ от 700 кв.м в гр. Перник, ведно с построените в него:
- навес с оградни стени с РЗП - 248 кв.м.
- търговски обект с РЗП  - 12 кв.м.
2. дворно място с площ от 600 кв.м. в гр. Перник
3. подземен гараж с площ от 18,49 кв.м. в гр. София
4. 50 дружествени дяла от капитала на  Тамагочи, с обща стойност от 5000 лв.
5. 204 дружествени дяла от капитала на  Агонцев и Ко ООД, с обща стойност от 2 040 лв.
6. сумата от 5 000 лв. - получена от продажбата на дружествени дялове от капитала на  Деси мюзик ЕООД
7. сумата от 11 147,14 лв. - налична по два броя банкови сметки. 

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер общо на 4 809,56 лв.

Решението на Пернишкия окръжен съд може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък