Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 05.02.2010 г.


Актуално - Новини

05.02.2010 | 00:00

Съобщение - 05.02.2010 г.

Софийският окръжен съд и Ловешкият окръжен съд уважиха внесените  мотивирани искове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на   обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Юрий Дудински от гр. София. Цената на внесения иск е в размер на 3 337 351,87 лв.

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Юрий Дудински, след постъпило уведомление от НСлС за привличане на лицето в качеството на обвиняем, за извършено през м.март 2002 г. престъпление по чл.321, ал.6, пр.1 от НК, както и за извършено през периода 16.08.2002 г. - 30.04.2003 г. престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.1 от НК, по чл.257, ал.1/отм./, вр. чл.256/отм./ от НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.21, т.8 и т.17 от ЗОПДИППД.

Комисията образува производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от закона, като в направения анализ се констатира, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника.

В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че Дудински е управител/представител и собственик на 10 търговски дружества, продал е 1 лек автомобил, отчуждил е 3 недвижими имота в качеството си на физическо лице и 39 недвижими имоти  - собственост на юридически лица, контролирани от ответника по смисъла на ЗОПДИППД.
Комисията констатира, че е налице презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице, не са достатъчни за придобиването.

КУИППД счита допускането на обезпечителни мерки по бъдещ иск за основателно, тъй като без същите ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата на държавата по бъдещо позитивно решение на съда.

Съдът допусна следните обезпечителни мерки:

-  поземлен имот с площ от 2 847 кв. м. в с. Рибарица, община Тетевен, заедно с построените в имота сгради:
       1. комплекс сгради Casa Domini , състоящ се от фитнес, нощен клуб, казино, стая за тихи игри, ресторант, дневен бар, 32 броя студиа, 3 ателиета, 4 магазина и обслужващи помещения
       2. двуетажна сграда-хасиенда Casa Bella , състояща се от 2 броя апартаменти с обща площ от 271,17 кв.м.
-  земя с площ 165 030 кв. м. в гр. Сливница
-  пететажна административна сграда със застроена площ от 28 кв..м. в гр. Сливница
-  цех на един етаж със застроена площ от 12  400 кв.м. в гр. Сливница, с предназначение - производство на дървесно-влакнести плочи
-  дробилен цех със застроена площ от 1 111 кв. м. в гр. Сливница
-  дробилен цех със застроена площ от 32 кв. м. в гр. Сливница
-  производствена сграда битова, с площ от 628 кв. м. в гр. Сливница
-  дъскорезен цех с площ от 384 кв. м. в гр. Сливница
-  парокотелна централа с площ от 1 217 кв. м. в гр. Сливница
-  помпена станция с площ от 25 кв. м. в гр. Сливница
-  нефтено стопанство с площ от 26 кв. м. в гр. Сливница
-  котелно помещение с площ от 240 кв. м. в гр. Сливница
-  мазутно стопанство с площ от 96 кв. м. в гр. Сливница
-  производствена сграда на РМС със застроена площ от 3 654 кв. м.
-  трафопост от 12 кв. м.   в гр. Сливница
-  ж.п. кантар с площ от 12 кв. м. в гр. Сливница
-  депо за ж.п. локомотив с площ от 384 кв. м. в гр. Сливница
-  масивна сграда, представляваща столова с кухня със застроена площ 563 кв. м.
-  земя с площ 16  670 кв. м. в гр. Сливница, местност  Гарата
-  поземлен имот с площ от 30  900 кв. м. в гр. Сливница, местност  Гарата, ведно със стопанска сграда с площ от 131 кв. м., едноетажна сграда с площ от 287 кв. м. и помпена станция с площ от 209 кв. м.
-  недвижим имот с площ от 623 кв. м. в с. Рибарица, община Тетевен
-  недвижим имот с площ от 850 кв. м. в с. Рибарица, община Тетевен
-  запор върху дружествените дялове, притежавани от проверяваното лице
-  запор върху 50 бр. акции
-  запор на всички банкови сметки с титуляр проверяваното лице.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно изискванията на ЗОПДИППД ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в  чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък