Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 06.10.2009 г.


Актуално - Новини

06.10.2009 | 00:00

Съобщение - 06.10.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 29-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на процесното имущество е 169 900 лв.
 
Великотърновският окръжен съд се произнесе с Решение № 124 от 02.10.2009 г., по заведено от КУИППД дело срещу Злати Алексиев Николаев от гр. Горна Оряховица.

Николаев се е признал за виновен по обвинение за извършване на престъпление по чл.210, ал1, т.2 вр. с чл.209 от НК (измама  - от така нар. телефонни измами). Посоченото престъпление е в обхвата на чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД, поради което бе образувана проверка за установяване на имуществото на лицето.

Комисията образува производство по закона срещу проверяваното лице и неговото семейство през м. май 2007 г., след констатация за достатъчно данни, за липса на законни доходи, за придобиване на притежаваното имущество. За проверявания период от 1982 г. до 2007 г., за домакинството на Злати Николаев - съобразно данни на НСИ, са били необходими парични средства, съответстващи общо за целия период на 1 151,56 минимални работни заплати. Лицето не е реализирало приходи за този период, а е извършило разходи за придобиването на движимо и недвижимо имущество и издръжка, общо в размер на сума, равняваща се на 2 111,79 минимални работни заплати за страната.

КУИППД отправи искане до съда да постанови отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през м. октомври 2007 г.

Великотърновският окръжен съд проведе 8 съдебни заседания и след като взе предвид доводите на страните, доказателствата по делото, направените експертизи и свидетелските показания се произнесе с решение в полза на ищеца - КУИППД.

Съдът постанови да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
дворно място в кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица, с площ от 410 кв.м.
двуетажна къща, построена в горепосоченото дворно място
- ½ ид. ч. от  дворно място в кв. Гарата, гр. Горна Оряховица, цялото с площ от 380 кв.м.
- ½ ид. ч . от построената в това място къща - близнак, ведно с гараж.

ВтОС осъди ответника да заплати на КУИППД и направените разноски по делото в размер на 1 910 лв.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък