Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 08.02.2011 г.


Актуално - Новини

08.02.2011 | 00:00

Съобщение - 08.02.2011 г.

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност спечели на втора инстанция - с Решения на Апелативен съд гр. Бургас и Апелативен съд гр. Пловдив, още две дела за отнемане в полза на държавата на имуществото на Кръстю Ставрев от гр. Несебър и Иринка Стефанова от гр. Пловдив.
Общата стойност на имуществото на ответниците е в размер на 594 825 лв.

   

1. Стойността на отнетото в полза на държавата имущество на проверяваното от КУИППД лице Кръстю Ставрев е в размер на 240 500 лв.

КУИППД образува производство за установяване на имуществото срещу лицето през м. септември 2007 г. съгласно изискванията, посочени в ЗОПДИППД. Ставрев е с влязла в законна сила присъда за извършено престъпление по чл.202, ал.2 т.1 вр. с ал.1, т.1 вр. с ал.1, т.1, вр. с чл.201 от НК, което попада в разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

КУИППД заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност в Бургаския окръжен съд срещу ответника през м. януари 2009 г. На 15.07.2009 г. съдът се произнесе с Решение №197/2009 г.

След обжалване на първоинстанционното съдебно решение пред Бургаския апелативен съд в законоустановените срокове, апелативната съдебна инстанция се произнесе с Решение.
В полза на държавата от ответника и неговото семейство се отнема следното имущество:

- ½ ид.ч. от дворно място цялото с площ от 640 кв.м. в с. Равда;
- втори жилищен етаж от двуетажна къща в с. Равда;
- 10/1930 ид.ч. от дворно място цялото с площ от 1 930 кв.м.  в гр. Несебър;
- офис с площ от 83,26 кв.м. в гр. Несебър;
- лек автомобил;
- сумата от 5 000 лв.  - представляваща левовата равностойност на 50 дружествени дяла в търговско дружество.

Решението на Бургаския апелативен съд може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

2. Стойността на отнетото в полза на държавата имущество на Иринка Стефанова от гр. Пловдив е в размер на 354 325 лв.

Проверяваното от КУИППД лице е с влязла в сила присъда на Сливенския окръжен съд за извършено престъпление по чл.242, ал.1 т.1 б.  "д" от НК, което попада в разпоредбата на чл.3, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД. На 12.03.2008г. Комисията взе решение за образуване на производство за установяване на имуществото срещу лицето, след направена проверка по получено уведомление от ОП Сливен.

КУИППД внесе иск в Пловдивския окръжен съд за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице през м. октомври 2008 г. Съдът се произнесе с Решение №522 от 19.04.2010 г.

След обжалване на съдебното решение пред Пловдивския апелативен съд в законоустановените срокове, апелативната съдебна инстанция се произнесе с Решение.
В полза на държавата от ответницата се отнема следното имущество:

- 48.72/1548 ид.ч. от дворно място цялото с площ от 1 585 кв.м. в гр. Пловдив;
- апартамент с площ от 106,97 кв.м. в гр. Пловдив;
- офис с площ от 33,44 кв.м. в гр. Пловдив;
- гараж и склад в гр. Пловдив;
- сумата от 79 000 лв. - придобити от продажбата на имущество;
- сумата от 1 122,12 евро - налична по банкова сметка.

Решението на Пловдивския апелативен съд може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

Връщане към списък