Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 08.07.2009 г.


Актуално - Новини

08.07.2009 | 00:00

Съобщение - 08.07.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност,  на обща стойност от 1 863 379 лв., срещу Милена Петрова от гр. Самоков (съпруга на Ивайло Георгиев Чукачев).

 
КУИППД образува проверка по ЗОПДИППД във връзка с получено уведомление от Окръжна прокуратура София за повдигнато и предявено обвинение срещу Ивайло Чукачев, за извършени престъпления по чл.257, ал.1, пр.1 вр. чл.255, ал.1 пр.1 и чл. 255 от НК - не плащане на данъчни задължения в особено големи размери. В резултат от проверката, през м. юли 2008 г., комисията образува производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност.


КУИППД установи, че през проверявания период /18.11.1988 г. - 31.12.2005 г./ лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на  282 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 4 857 минимални работни заплати (в т.ч. за придобиване на движимо и недвижимо имущество, закупуване на дружествени дялове, пътувания в чужбина, издръжка на домакинството), т.е. явява се отрицателна разлика в размер на 4 575  минимални работни заплати за страната.


Според събраните доказателства, ответниците притежават имущество на значителна материална стойност, за което няма данни за законни източници на средства, които да позволяват придобиването на процесното имущество.

 

КУИППД заведе дело в Софийския окръжен съд за отнемане в полза на държавата,  на следното имущество:

-  Поземлен имот с площ от 6 189 кв.м. в с.Белчин, местността "Лакатица", Софийска област, заедно с построените в него:
      - масивна сграда "Овчарник" с площ от 859,90 кв.м.
      - едноетажна масивна сграда с площ от 56 кв.м.
      - паянтова сграда с площ от 16 кв.м.
-  Поземлен имот с площ от 8 627 кв.м. в с. Белчин, местността "Лакатица", Софийска област, заедно с построените в него:
      - масивна сграда "Овчарник" с площ от 733,50 кв.м.
      - едноетажна масивна сграда с площ от 47 кв.м.
      - едноетажна масивна сграда  - "Млекопреработване", с площ от 32 кв.м.
      - едноетажна масивна сграда с площ от 79 кв.м.
      - навес-сеновал, с площ от 233 кв.м.
-  Лек автомобил марка "Мерцедес"
-  Сумата от 66  360 лв. - на закупено право на строеж за построяване на жилищна сграда с ЗП от 116,5 кв.м. и РЗП 565,5 кв.м. в местността "Боровец", землището на гр. Самоков
-  Сумата от 5 000 лв. равняваща се на получените ликвидационни дялове, при ликвидация на "Лесострой -Ги" ООД  и "Боролес" ООД
-  Сумата от продажбата на 50 дружествени дяла от  "Партньор" ООД
-  Суми от продажбите на недвижим и движим имоти
-  Сумата от 794  965 лв. -  внасяни по банкови сметки в лицензирани банки в Р България.

На основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД, КУИППД внесе искане за обявяване на недействителност по отношение на държавата, на извършена безвъзмездна сделка с трето лице, на недвижим имот с площ от 7 023 кв.м. в с. Радуил, общ. Самоков, ведно с построените в имота:
-  Масивен дърводелски цех с площ от 640 кв.м
-  Административна двуетажна сграда с площ от 220 кв.м.
-  Ремонтна работилница с площ от 422 кв.м.
-  Навес с площ от 217 кв.м.

Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано от Софийския окръжен съд на 10.12.2009 г.

Връщане към списък