Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 08.09.2009 г.


Актуално - Новини

08.09.2009 | 00:00

Съобщение - 08.09.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, бе домакин на проведеното в гр. София трето по ред редовно заседание на Изпълнителното бюро на международната междуинституционална мрежа за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност - CARIN. На проведената среща присъстваха представители от САЩ, Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Белгия, Чехия.

Международната междуинституционална мрежа за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност CARIN е основана през м. октомври 2004 г. в Хага, Кралство Холандия.

Основната цел на неформалната организация е подобряване на международното сътрудничество в областта на установяването, обезпечаването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. В държавите, в които има специализиран орган по установяване и отнемане на имущество, този орган е основна точка за контакт в CARIN. Държавите-членки на Изпълнителното бюро се събират на редовни заседания 4 пъти в годината.Секретариатът на мрежата се намира в Европол.

Органи на мрежата са: Председателство, Изпълнително бюро, Секретариат и Общо събрание. CARIN се председателства на ротационен принцип, от номинирана и избрана от Изпълнителното бюро, държава-членка на мрежата, за срок от една година. Председателстващата държава трябва да бъде определена 2 години преди годината на председателството й. Тя подготвя и предлага своите приоритети за годината на нейното председателство, които се подлагат на гласуване на ОС. През 2008 г. председателстваща държава беше Франция, през 2009 г. е САЩ, а за 2010 г. е определена Чехия. България ще бъде председател на CARIN през 2011 г.  и годишното общо събрание на членовете на мрежата ще се проведе в страната. В качеството си на домакин, КУИППД ще трябва да посрещне приблизително около 100 делегата, от приблизително 40 държави.

От м. март 2007 г.,  проф.Кушлев - в качеството си на председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е член на мрежата CARIN.

През м. май 2007 г., на редовното годишно събрание на мрежата във Великобритания, проф. Кушлев е избран за член на Изпълнителното бюро.

От м. януари 2008 г. КУИППД е член на Изпълнителното бюро на мрежата CARIN.


На проведената двудневна среща в гр. София, се разгледаха различни въпроси свързани със: стратегическите цели и развитие на мрежата дневния ред на предстоящото годишно събрание, което ще се проведе в САЩ   кандидатурите  за членство на нови държави.

 

Преди началото на 3-тото заседание на Изпълнителното бюро, представителите от Секретариата на CARIN от Европол и на Министерството на правосъдието на САЩ, в качеството си на председатели на мрежата, се срещнаха с членовете на КУИППД и с част от ръководния състав на Комисията. На срещата те представиха основните насоки, инициативи и дейности, за подобряване на международното сътрудничество в областта на установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност на световно и европейско ниво. Основен акцент в дискусията бяха инициативите на Европейската комисия, в които България - в лицето на КУИППД, участва активно. Особено внимание беше отделено за разглеждане и обсъждане на Решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС, с което държавите-членки на ЕС се задължават до края на 2008г да определят, а ако нямат - да създадат специализиран орган за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Към момента 22 държави-членки са направили своите нотификации към Съвета на ЕС. Решението задължава и правителствата на държавите-членки да предприемат необходимите законодателни мерки, с които да улеснят обмена на информация между специализираните органи в рамките на ЕС. Обсъдени бяха и бъдещите промени в българското законодателство в тази област.

Връщане към списък