Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 11.05.2009 г.


Актуално - Новини

11.05.2009 | 00:00

Съобщение - 11.05.2009 г.

КУИППД спечели двадесето дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност на иска - 102 850 лв.

 

Пазарджишкият окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Димчо Василев Стоилов от гр. Пловдив - осъден за престъпления по чл.308, ал.3 чл.155, ал.3 чл.172а, ал.2 и чл.608, ал.7 от НК, с влязла в сила присъда на 11.04.2008 г.

 

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано през м. октомври 2006 г., след извършване на проверка по ЗОПДИППД срещу лицето, на основание постъпило уведомление от Районна прокуратура Пазарджик през м. май 2006 г.

 

КУИППД установи, че доходите на ответника за процесния период възлизат общо на 4 676,69 минимални работни заплати, а разходите му се равняват на 5 861,99 минимални работни заплати. Съществува отрицателна разлика от 1 183,30 минимални работни заплати, за която няма данни за законни доходи на Стоилов.

 

КУИППД внесе в Окръжен съд  Пазарджик мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу проверяваното лице през м. юли 2008 г.

 

Съдът проведе първото си съдебно заседание по настоящото дело на 04.11.2008 г. След проведени 6 съдебни заседания, съдът реши да се отнеме в полза на Държавата, следното имущество: 

1. 1 907/6 600 ид. ч. от имот с площ от 22  516 кв.м. в с. Церово, общ. Лесичово, заедно с построените сгради и съоръжения в имота, както следва:

  - автоханче с кафе-сладкарница, с площ от 423 кв.м. 
  - битова сграда, с площ от 48 кв.м. 
  - бунгала - бараки и тухлени, с площ от по 62 кв.м. и 30 кв.м. 
  - обект "МТЦ" и пристройка към него, с площ от 173 кв.м. 
  - гаражни клетки с площ от 67 кв.м.
  - въздушен кабелен трафопост с площ от 72 кв.м.
  - рецепция с площ от 36 кв.м.
2. 80 дружествени дяла от по 50 лв. в  капитала на "Корида Комерс - Стоилов" ООД
3. 50 дружествени дяла от по 50 лв. в  капитала на "Корида Груп" ООД
4. сумата от 1000 лв. от продажба на 10 дружествени дяла от капитала на "Корида Комерс -Стоилов" ООД.

Настоящото Решение на съда може да се обжалва пред Апелативен съд - гр. Пловдив в установения срок.

Връщане към списък