Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 11.08.2009 г.


Актуално - Новини

11.08.2009 | 00:00

Съобщение - 11.08.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе две дела за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност, пред Варненски окръжен съд срещу Веселин Христов Данов с цена на иска 4 906 643.35 лв. и срещу Христо Веселинов Данов с цена на иска 2 813 770.08 лв.

1. Веселин Данов е с влязло в сила споразумение на Варненския окръжен съд за извършени престъпления по чл.321, ал.3 вр. ал.1 от НК - ръководене на организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 253, чл. 155 и чл. 159а от НК за извършено престъпление по чл. 213а, ал.2, т.4 и 5, вр. ал.1 от НК - изнудване и за извършено престъпление по чл. 253, ал.4, вр. Ал. 3, т.2, вр.ал.2 от НК - престъпление против финансовата и данъчната система, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1, т.9, т.16 и т. 21 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство за установяване на имущество срещу проверяваното лице през м. ноември 2008 г. Комисията установи, че за проверявания период от 1984 г. – 2009 г. получените приходи на ответника и съпругата му възлизат на 25 567.21 броя  минимални работни заплати, като извършените разходи надвишават значително законните източници на средства, при което се явява отрицателна разлика от 15 292.93 броя минимални работни заплати за страната.

Делото заведено във Варненския окръжен съд касае отнемане в полза на държавата на следното имущество:

- апартамент в гр.София, със застроена площ от 126.17 кв.м.
- апартамент в гр.Варна, със застроена площ от 90.73 кв.м.
- апартамент в гр.Варна, със застроена площ от 109.19 кв.м.
- хотел - ресторант "НОЙ", находящ се в гр. Варна, със застроена площ 300 кв.м.
- офис с площ от 59.86 кв.м., находящо се в гр.Варна
- дворно място, находящо се в с.Равнец, /сега с.Тимарево/, Шуменска област, заедно с построените в него масивен обор  Краварник , полумасивен сайвант, манипулационно помещение, силажна яма и други постройки представляващи селскостопански обект "Кравеферма", находяща се в с.Равнец, Шуменска област
- дворно място, находящо се в гр. Варна, с площ от 800 кв.м.
- дворно място с площ 880 кв.м., находящо се в гр.Варна, местност "Св. Никола", ведно с построената в същото дворно място двуетажна вила със застроена площ от 130 кв.м. и вътрешна полумасивна сграда със застроена площ от 45 кв.м.
- дворно място, цялото с площ от 478.40 кв.м., находящо се в гр.Варна, заедно с построената в същото дворно място жилищна сграда
- жилищна територия с площ от 2.891 дка, в местността "Амазлар Кайряк", землището на с.Здравец, Варненска област
- жилищна територия в землището на с.Аврен, обл. Варна, местност  "Крушките" с площ 5.700 дка
- жилищна територия с площ 8.412 дка, в местността  "Кърчанлъка" , землището на с.Аврен, Варненска област
- широколистна гора с площ 10.199 дка, намираща се в местността "Данчевото", в землището на с.Черновръх, общ.Трявна
- широколистна гора в местността "Данчевото" , землището на с.Черновръх, общ.Трявна с площ от 5500 кв.м.
- широколистна гора в местността "Данчевото" , землището на с.Черновръх, общ.Трявна с площ от 1833 кв.м.
- широколистна гора в местността "Данчевото" , землището на с.Черновръх, общ.Трявна с площ от 2901 кв.м.
- нива в местността "Неделчева Чешма" с площ от 2.171 дка, в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна
- нива  в местността "Под пръдла" с площ от 5 дка, находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл. Варна
- нива в местността "Вълчанката" с площ от 3 дка, находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл. Варна
- нива в местността "Петрича" с площ от 3 дка, находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл. Варна
- нива находяща се в землището на село Здравец, община Аврен, местност "Водаджия" , обл. Варна с площ от 9.700 дка
- нива в землището на с.Здравец, община Аврен, обл. Варна, местност "Водаджия" с площ 8.200 дка
- нива в местността "Балжа кола" с площ 5.701 дка, в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна
- нива в местността "Кютюклията" от 4.001 дка, в землището на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна
- нива в местност "Водаджия" от 4.200 дка, в землището на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна
- нива в местност "Кърчанлъка" с площ 15.590 дка, в землището на с. Аврен, Варненска област
- нива, находяща се в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, местност "Водаджия" с площ от 5 дка
- нива с площ 0.948 дка, находящ се в землището на с. Бенковски, община Аврен, Варненска област, местност "Под село"
- нива с площ 4 дка, находяща се в землището на с. Кичево, община Аксаково, Варненска област, местност "Гьолгелик"
- нива с площ 3.5 дка, находяща се в землището на с. Кичево, община Аксаково, Варненска област, местност "Гьолгелик"
- нива с площ от 5 дка, находяща се в землището на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, местност "Катели тарла"  
- нива с площ от 7.676 дка, в местността "Дълбокия дол", землището на с. Здравец, община Аврен, Варненска област
- нива с площ от 6.241 дка,  в местността "Коренежите" находяща се в землището на с. Венелин, Варненска област
- нива с площ от 4.841 дка, в местността "Бял надпис",   землището на с. Венелин, Варненска област
- нива с площ от 14.743 дка, в местността "Овчарски босилек", землището на с. Венелин, Варненска област
- недвижим имот - място с пространство 630 кв.м - гр. Варна
- недвижим имот, в землището на село Здравец, общ.Аврен, обл. Варненска, местност "Карапите", с площ 1.999 дка
- недвижим имот, в землището на село Здравец, общ. Аврен, обл. Варненска, местност "Водаджия", с площ 4 дка
- недвижим имот в с.Бенковски, Варненска област, в местност "Вайсала" с площ от 11.400 дка
- 75 дружествени дяла от капитала на "Данов - комерс" ООД
- сумата от 3 989.61 лв. - наличност по разплащателни сметки
- сумата от 137 264.54 лв., от продажбата на недвижимо имущество
- сумата от 23 340.80 лв. от продажбата на 3 бр. МПС
- сумата от 1  920 лв. налична по разплащателна сметка
- сумата от 90 000 лв. от продажбата на апратамент в гр. Варна
- сумата от 3 100 лв. от продажбата на 3 броя МПС
- сумата от 41 958,10 лв. от продажбата на първи етаж от жилищна сграда в гр. Варна, цялото с пространство от 430 кв.м.
- сумата от 5 478 лв. от продажбата на място с площ от 600 кв.м., находящо се в местност "Манастирски рид", землището на кв."Виница" в гр.Варна
- сумата от 11 000 лв. от продажбата на апартамент, находящ се в гр.Варна, с площ от 85.80 кв.м.
- сумата от 500 лв. от продажбата на товарен автомобил, марка "Мерцедес", модел 307
- сумата от 2 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел 430 

На основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД, КУИППД направи искане за обявяване на  недействителност по отношение на държавата на сделките, с които Веселин Данов и съпругата му са отчуждили безвъзмездно в полза на сина им собствените си недвижими имоти, както и на последващите разпоредителни сделки и същите да бъдат отнети в полза на държавата, а именно:

- нива с площ 3 дка, находяща се в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка"
- нива с площ 3.473 дка, находяща се в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка"
- горска земя с площ от 5 000 кв.м., в местността "Данчевото", землището на с. Черновръх, общ. Трявна.

На основание чл.7, т.2 във вр. чл.6 от ЗОПДИППД, КУИППД направи искане за обявяване на недействителност по отношение на държавата на сделките, с които "Данов - комерс " ООД, контролирано от Веселин Данов е отчуждило собствените си недвижими имоти, както и на евентуалните последващи разпоредителни сделки и същите да бъдат отнети в полза на държавата, а именно:

- 25 бр. ниви, с обща площ от 179.035 дка, в община Аврен, област Варна
- 4 бр. лозя, с обща площ от 12.606 дка, в община Аврен, област Варна
- 2 бр.овощни градини, с обща площ от 21.750 дка, в община Аврен, област Варна
- недвижим имот с площ 3.000 дка, в землището на с. Здравец, област Варна.


2. Христо Данов е с влязло в сила споразумение на Варненския окръжен съд за извършени престъпления по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК - участие в организирана престъпна група,  създадена с цел да върши престъпления по чл. 253, чл. 155 и чл. 159а от НК и за извършено престъпление по чл. 213а ал.2, т.5, вр. Ал.1, вр чл.20, ал.2  от НК - изнудване, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1, т.9 и т. 21 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство за установяване на имущество срещу проверяваното лице с решение на комисията от м. ноември 2008 г.

Комисията установи, че за проверявания период от 1995 г. – 2009 г. получените приходи на ответника възлизат на 10 895.84 броя  минимални работни заплати, като извършените разходи надвишават значително законните източници на средства, при което се явява отрицателна разлика от 4 871.53 броя минимални работни заплати за страната.

КУИППД заведе дело във Варненския окръжен съд за отнемане в полза на държавата на следното имущество: 

- апартамент със застроена площ от 151.80 кв.м., ведно с гараж с площ от 20.90 кв.м. в гр. Варна
- апартамент в гр.Варна, с площ от 59.54 кв.м.
- апартамент в гр. Варна, с площ от 109.64 кв.м
- нива с площ от 1.449 дка, в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна
- нива с площ от 0.374 дка в местността "Зад село" землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна
- нива с площ от 0.997 дка в местността "Зад село" землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна
- нива с площ от 1.032 дка, в местността "Зад село" , землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна
- нива с площ от 1.170 дка, в местността "Сладката чешма" в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна
- нива с площ от 3.733 дка в местността "Неделчева чешма" , област Варна
- нива с площ от 7.001 дка, в местността "Водаджия" в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна
- лозе с площ от 3.000 дка, в местността "Кривите ниви", област Варна
- лозе с площ от 3.000 дка, в местността "Кривите ниви" в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна
- лозе с площ от 2.305 дка, в местността "Сладката чешма", землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна
- поземлен имот в гр.Варна, с площ от 1 000 кв.м.
- 3 бр. поземлени имота с обща площ от 21 662 кв.м. в зона за вилен и курортен отдих "Алефка"   и "Аян плай ", гр. Бяла, област Варна
- лек автомобил марка "Ауди "
- сумата от 46 323,40 лв. от продажбата на апартамент в гр. Варна, със застроена площ 72.90 кв.м.,
- сумата от 86 647 лв. от продажбата на апартамент в гр. Варна, с площ 122.00 кв.м.
- сумата от 1  500 лв. от продажбата на земеделска земя, с площ от 11.114 дка.
- сумата от 3  500 лв. от продажбата на поземлени имоти, в землището на с.Бенковски, област Варна
- сумата от 29  337,45 лв. от продажбата на изоставени трайни насъждения, с площ от 6.014 дка
- сумата от 18 011 лв. от продажбата на урегулиран поземлен имот с площ от 1  094 кв.м в гр.Бяла, област Варна
- сумата от 5 000 лв. от продажбата на поземлени имоти в землището на с.Равна гора, област Варна
- сумата от 78  233,20 лв. от продажбата на апартамент в гр.Варна, със застроена площ 65.00 кв.м.
- сумата от 600 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел "ТТ Купе"

- сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел "A4"
- сумата от 300 лв. от продажбата на мотоциклет марка "Ямаха" модел "100 ИК Аерокс"
- сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ" модел "525 Д"
- сумата от 5 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Порше" модел "Кайен"
- сумата от 5 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Мерцедес" модел "Г 400 ЦДИ"
- сумата от 40 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ" модел "645 ЦИ"
- сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Крайслер" модел  "Кросфайър"
- сумата от 642,22 лв., налични по банкови сметки.

На основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД, КУИППД направи искане за обявяване на недействителност по отношение на държавата сделката, с която Христо Веселинов Данов, е дарил собственият си недвижим имот на ЕТ "Соло Комерс  - Веселин Данов" , а именно: поземлен имот - лозе, с площ от 1 980.00 кв.м., в землището на гр.Бяла, област Варна, и да се присъди в полза на държавата сумата от 183 945,81 лв. /равностойност на 94  050 евро/   получена по последващата продажба на описания по-горе недвижим имот.

Предстои насрочване на съдебни заседания по образуваните дела за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност, във Варненския окръжен съд.

Връщане към списък