Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 12.08.2010 г.


Актуално - Новини

12.08.2010 | 00:00

Съобщение - 12.08.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели на първа съдебна инстанция заведено дело срещу Пламен Кръстев от гр. Перник. Общата стойност на отнетото имущество е 3 237 010 лв.
 
Пернишкият окръжен съд се произнесе с Решение №33 от 30.07.2010г., след проведени 7 съдебни заседания по заведеното от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Пламен Кръстев.

Проверяваното лице е осъдено за извършено престъпление по чл.242, ал.1, б. 4Б, пр. последно и б. " Д" от НК (за пренасяне от Република Гърция през границата на страната, на стоки за търговски цели в големи размери, чрез използване на официални документи с невярно съдържание, без знанието и разрешението на Митниците.) Извършеното деяние попада в обхвата от престъпления, посочени в чл.3, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД.

Производството за установяване на имуществото на лицето по ЗОПДИППД бе образувано през м. декември 2008 г., след направена предварителна проверка по получено уведомление от Районен съд гр. Перник.

През м.април 2009 г. по искане на Комисията съдът наложи обезпечителни мерки върху имуществото на ответника и неговото семейство.

На 04.11.2009 г. Пернишкият окръжен съд даде ход на делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, с ответник Пламен Кръстев и неговата съпруга. В съдебния процес бяха представени доказателства от страните, въз основа на които съдът направи извод, че не е установен законен източник на средства, който да позволява придобиването на процесното имущество  - предмет на исковото производство.

Пернишкият окръжен съд постанови в полза на държавата да се отнеме следното имущество:   

- търговска сграда на три етажа и сутерен в централната градска част на гр. Перник;  
- апартамент с площ от 116,21 кв.м в гр. Перник;
- апартамент с площ от 104,83 кв.м в гр. Перник;
- ½ ид.ч. от апартамент с площ от 85,43 кв.м в гр. Перник;
- апартамент с площ от 60,30 кв.м в гр. Перник;
- магазин с площ от 31,44 кв.м. в гр. Перник;
- магазин с площ от 27,20 кв.м. в гр. Перник;
- гараж с площ от 14,53 кв.м. в гр. Перник;  
- гараж и избено помещение с обща застроена площ от 36,43 кв.м. в гр. Перник;  
- избено помещение с площ от 8,53 кв.м. в гр. Перник;  
- мазе в гр. Перник;
- дворно урегулирано място с площ от 525 кв.м., заедно с построената върху него жилищна сграда с площ от 110 кв.м. в гр. Перник;
- ½ ид.ч. от дворно урегулирано място с площ от 308 кв.м. в гр. Перник;
- лек автомобил марка "Мерцедес Е 200";
- лек автомобил марка"Фиат Брава";
- ½ ид.ч. от лек автомобил марка"Фиат Брава 1.6";
- товарен автомобил марка "Мерцедес 410Д";
- 25 дружествени дялове по 100 лв. всеки от капитала на "Йоина-комерс" ООД.

Съдът осъди ответната страна да заплати на КУИППД направени разноски по делото  в общ размер на 59 018,42 лв.

Решението на Пернишкия окръжен съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък