Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.10.2010 г.


Актуално - Новини

13.10.2010 | 00:00

Съобщение - 13.10.2010 г.

КУИППД заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, в Плевенския окръжен съд срещу Георги Таров от с.Вълчитрън, област Плевен.

Цената на внесения иск за отнемане на имущество е на стойност 2 417 997,30 лв.

Георги Таров е с влязла в законна сила присъда за извършено престъпление по чл.304 ал.1 пр.1 от НК, което попада в обхвата от престъпления, посочени в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

КУИППД направи проверка, след получено уведомление от Плевенска окръжна прокуратура за образувано досъдебно производство срещу Таров и в резултат на постъпилите данни през м. октомври 2008 г. комисията образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През м. август 2010 г. се наложиха обезпечителни мерки по бъдещ иск срещу проверяваното лице, съгласно изискванията в ЗОПДИППД.

От направения анализ въз основа на събраните данни в производството се установи, че за проверявания период ответникът е направил разходи за придобиване на недвижимо и движимо имущество, регистрация на търговски дружества, платени вноски по кредити, издръжка на домакинство, и др. в размер на 16 774,28 минимални работни заплати, а са налице законни източници на средства в размер на 13 316 минимални работни заплати. В изготвения икономически анализ се констатира, че се явява отрицателна разлика от 3 458,28 минимални работни заплати, която е  "значителна стойност" съгласно разпоредбите в закона.

Предвид събраните доказателства, КУИППД внесе иск в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

- магазин и гостилница  с площ от 317 кв.м. в с. Вълчитрън, общ. Пордим;
- имот с площ от 680 кв.м., заедно с построени в него жилищна сграда, лятна кухня, две стопански сгради и два навеса в с. Вълчитрън, общ. Пордим;
- 103 броя ниви с обща площ от 830,422 дка.;
- 48 броя ливади с обща площ от 103,308 дка.;
- 78 броя овощни градини с обща площ от 83,225 дка.;
- 37 броя лозя с обща площ от 22,868 дка.;
- 46 броя земеделски култури с обща площ от 5,742 дка.;
- 2 броя широколистни гори с обща площ от 3,133 дка.;
- 3 броя леки автомобили;
- 2 броя товарни автомобили;
- 5 броя трактори, 2 зърнокомбайна и друга стопанска техника;
- налични суми по 12 броя банкови сметки;
- суми от продажбите на 24 броя недвижими имоти.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Георги Таров ще се води в Плевенския окръжен съд.

Връщане към списък