Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.04.2009 г.


Актуално - Новини

14.04.2009 | 00:00

Съобщение - 14.04.2009 г.

Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което КУИППД спечели шестнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник  по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от гр. Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458  000 лв.

Териториалната дирекция на КУИППД - Хасково започна проверка срещу Ариф Ахмед, след получено уведомление по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД, от Районна прокуратура гр. Стара Загора. В хода на предварителната проверка по безспорен начин се установи, че проверяваното лице и неговата съпруга са придобили имущество със значителна стойност по смисъла на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД и с решение на КУИППД от 19.04.2006 г. се образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето.

Ариф Ахмед се признава за виновен (на 20.07.2006 г.) в това, че за периода 2002 г. - м.февруари 2006 г. в гр. Стара Загора, с. Кортен, с. Дъбово и гр. Прага, Република Чехия е набирал, укривал, транспортирал лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, чрез въвеждането им в заблуждение - деяние, осъществяващо състава на престъпление по  чл.159 б, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2 т.2, пр.2 и т.6, вр. ал.1 от НК, което престъпление попада в приложната поле на чл.3, ал.1, т.4 от ЗОПДИППД.

В резултат на направената проверка на лицето и неговото семейство КУИППД установи, че Ариф Ахмед и неговата съпруга нямат придобити доходи от законен източник за периода 1997 г.- 2006 г., като същевременно са установени разходи за престой в чужбина, както и придобиване на недвижимо имущество.

По искане на КУИППД през м. юли 2006 г. Старозагорският окръжен съд наложи обезпечения върху имуществото на лицето и неговото семейство.

През м. октомври 2006 г. КУИППД внесе мотивирано искане в съда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице.

Съдът се произнесе по настоящото дело след проведени 12 съдебни заседания, първото от които се проведе на 26.09.2007 г.

Старозагорският окръжен съд реши да се отнеме в полза на държавата, следното имущество:
-   дворно място в гр. Стара Загора с площ от 800 кв.м.
- жилищна сграда, състояща се от сутерен, партер и три жилищни етажа с прилежащи два стопански обекта: кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки. Общата площ на постройките е 286.30 кв.м., а РЗП -837 кв.м.

Настоящото Решение на съда може да се обжалва пред Апелативен съд - гр. Пловдив в законоустановения срок.

Връщане към списък