Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.05.2009 г.


Актуално - Новини

14.05.2009 | 00:00

Съобщение - 14.05.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция поредно дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото 188 132,65 лв.

Делото за отнемане по ЗОПДИППД бе заведено в Окръжен съд Велико Търново, с ответник по делото Слави Димитров Славев от с. Александрово, общ. Свищов.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се образува през м. март 2008 г., след направена проверка, на основание постъпило уведомление от Районен съд гр. Свищов, за извършено престъпление по чл. 327, ал.1 от НК (устройване на хазартни игри без съответно разрешение). Посоченото престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.22 от ЗОПДИППД.

По искане на КУИППД, през м. април 2008 г., Окръжен съд Велико Търново наложи обезпечителни мерки върху притежаваното от Слави Славев и неговото семейство имущество.

През м. май 2008 г. КУИППД внесе мотивирано искане в съда, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице.
Съдът се произнесе по настоящото дело, след проведени 4 съдебни заседания, първото от които се проведе на 04.11.2008 г.

Окръжен съд Велико Търново реши да се отнеме в полза на държавата, следното имущество: 

1. поземлен имот с площ от 1250 кв.м., заедно с построени в него постройки
2. три броя леки автомобили
3. сумата от 90 000 лв. - от продажбата на недвижим имот
4. сумата от 1 700 лв. - от продажбата на два броя леки автомобила
5. сумата от 2 363,65 лв. - налични по банкови сметки, ведно с лихвите по тях.

 

Настоящото Решение на съда може да се обжалва пред Апелативен съд   - Велико Търново в законоустановения срок.

Връщане към списък