Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.07.2010 г.


Актуално - Новини

14.07.2010 | 00:00

Съобщение - 14.07.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели на първа съдебна инстанция заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Енчо Енчев от гр. Пловдив. Пловдивският окръжен съд постанови в полза на държавата да се отнеме имущество с обща стойност 845 508 лв.

Енчо Енчев   е осъден с влязла в сила присъда на 29.06.2005г. на РС гр. Пловдив за извършено престъпление по чл.209, ал.2, във вр. ал.1,   вр. чл.55, ал.1, т.2, б.  " б" , вр. чл.2, ал.2 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД.

Проверката по ЗОПДИППД срещу лицето започна въз основа на получено уведомление от Районен съд Пловдив през м. април 2008 г. В резултат на установените данни КУИППД образува производство за установяване на имуществото на Енчев, с определен период на проверка 1990г.-2008г. Съгласно изискванията на Закона през м. февруари 2009 г. бяха наложени обезпечителни мерки върху имуществото на лицето.

В резултат на извършените съдебни експертизи и направените анализи съдът прие, че за проверявания период  приходите на ответника са общо в размер на 6 015,59 минимални работни заплати, а разходите за същия период са общо 7 064,47 минимални работни заплати, като е налице превес на разходите с 1 048,88 минимални работни заплати. Ответникът не е разполагал с достатъчно доходи с установен произход към момента на придобиване и разпореждане с имотите, предмет на отнемане.

Пловдивският окръжен съд след четири проведени заседания се произнесе с Решение №1017 от 2010г., с което в полза на държавата се отнема следното имущество:

- ½ ид. ч. от поземлен имот с площ 307 кв.м. в гр. Пловдив;
- западната част от двуетажна жилищна сграда  - близнак с площ от 128 кв.м. построена в горепосочения имот;
- гараж с площ от 19.25 кв.м. в гр. Пловдив;
- лек автомобил марка "Опел", модел "Вектра";
- сумата 253 868 лв. - от продажбата на 6 броя апартаменти в гр. Пловдив;
- сумата 40 691 лв. - от продажбата на 5 броя леки автомобили;
- сумата от 110 500 лв. - предоставена в заем от проверяваното лице на трети лица;
- 250 дружествени дялове от капитала на "ИНТЕРР ГРУП" ООД, в размер на 2 500 лв.

Съдът постанови ответникът да заплати на КУИППД направените разноски по делото   в общ размер на 17  960,16 лв.

Решението на Пловдивския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в законоустановения срок.

Връщане към списък