Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 16.04.2009 г.


Актуално - Новини

16.04.2009 | 00:00

Съобщение - 16.04.2009 г.

Великотърновският апелативен съд и Габровският окръжен съд постановиха Решения по заведени дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество в полза на държавата е 310 642,20 лв.

1. КУИППД спечели дело във ВТАС, заведено срещу Васил Цанков Николов от
гр. Горна Оряховица. Общата стойност на отнетото имущество е 86 200лв.

 

Васил Николов е признат за виновен,  с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.209 ал.1 от НК /измама/.

 

На 21.11.2007 г. КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

След направената проверка комисията установи, че за проверявания период 01.01.1983 г. - 31.12.2007 г. ответникът и неговото семейство са реализирали приходи в размер на 71.26 броя минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 2 595.09 броя минимални работни заплати (вкл. минимална издръжка на семейството и пътувания в чужбина).

На 13.02.2008 г. на ответниците по делото е връчена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД, която е представена в териториалната дирекция на КУИППД в гр. Велико Търново, в законно установения срок.

Великотърновският апелативен съд постанови да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
- недвижим имот в гр. Горна Оряховица, кв. Гарата, с площ от 729 кв.м., ведно с построена в имота двуетажна жилищна сграда (източната част от сграда - близнак);
- два леки автомобила;
- сумата от 9 300 лв. от продажбата на недвижим имот и МПС-та;
- сумата от 5 148 лв. - направени разноски по делото от КУИППД.


Решението може да се обжалва пред Върховния Касационен съд на Република България.

2. КУИППД спечели дело в Габровският окръжен съд, заведено срещу
Светослав Якимов Христов от с. Поповци, общ. Габрово. Общата стойност на отнетото имущество е 224 442,20 лв.

КУИППД образува производство за установяване на имущество на 07.06.2006 г., след направена проверка по получено уведомление от Габровска районна прокуратура за повдигнато обвинение, за извършено престъпление по чл. 155, ал.3 във вр. с ал.1 пр. ІІ-ро във вр. с чл.26, ал.1 от НК /сводничество/, което попада в предметния обхват на чл.3, ал.1 т.3 от ЗОПДИППД.

КУИППД установи, че проверяваното лице има и влязла в сила присъда от 1998 г. за извършено престъпление по чл.214, ал1 от НК - рекет.

Комисията извърши пълна проверка за установяване на законните източници и придобитото имущество на лицето за периода 1982 г.-2006 г. и безспорно доказа, че разходите на ответника за този период са в размер на 1 070.76 бр. минимални работни заплати за страната, а  законовите доходи са в размер на 367.28 бр. минимални работни заплати - получава се отрицателна разлика, възлизаща на -703.48 бр. минимални работни заплати.

Габровският окръжен съд проведе първото си заседание по делото за отнемане в полза на държавата на 07.12.2007 г. и се произнесе с Решение след проведени 9 съдебни заседания.

Съдът Реши да се отнеме в полза на държавата от ответника Светослав Христов следното имущество:
- апартамент в гр. Габрово, с площ от 100.24 кв.м.;
- апартамент в гр. София, с площ от 88.39 кв.м.;
- магазин за промишлени стоки в гр. Габрово, с площ от 36.45 кв.м.;
- сумата от 4 822.20 лв. - от продажбата на недвижим имот, 4 броя МПС-та и дялове от капитала на търговско дружество.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд - гр. Велико Търново.

Връщане към списък