Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 16.06.2009 г.


Актуално - Новини

16.06.2009 | 00:00

Съобщение - 16.06.2009 г.

СГС и Благоевградският окръжен съд уважиха внесените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове за налагане на обезпечителни мерки срещу Костадин Хаджииванов  от гр. Петрич.

 

Общата стойност на предложеното за обезпечение имущество, към настоящия момент е в размер на 2 040 436.75 лв.

 

Проверяваното от КУИППД лице е с постановена присъда от 09.12.2008 г. на Окръжния съд на град Аугсбург - Федерална Република Германия, влязла в сила на 21.01.2009 г., за извършено престъпление по чл.242 и чл.242а от НК на Р България, което попада в обхвата на чл. 3, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД.

 

Съдът се произнесе с Определения в полза на иска на молителя (КУИППД) и допусна поисканите обезпечения, във връзка с осъществяването правата на държавата, по бъдещо искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, а именно:


- възбрана върху поземлен имот в гр. Петрич с площ 3 652 кв.м., ведно с построения в имота ресторантски комплекс "Яворите", със застроена площ от 1432 кв.м.
- възбрана върху недвижим имот в гр. Петрич,  с обща площ 6 315 кв.м. - отреден за пазар, ведно с построените в имота сгради: микропазар - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 500 кв.м., павилион - склад за везни със застроена площ от 16 кв.м., павилион /търговски/ със застроена площ от 27 кв.м., дървена будка за охрана
- възбрана върху 2 апартамента в гр. София
- възбрана върху урегулиран поземлен имот, с обща площ от 305 кв.м. в гр.Петрич,отреден за озеленяване
- възбрана върху масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата й земя от 6 731 кв.м., находяща се в землището на гр.Петрич
- възбрана върху масивна стопанска сградасъс застроена площ от 750 кв.м. и масивен навес със застроена площ от 569 кв.м., находящи се в гр. Петрич
- възбрана върху 2 ниви с обща площ от 3 дка, находящи се в местността "Бухото - Поляните" (Неволница), землището на гр.Петрич
- възбрана върху поземлен имот с площ от 4,899 кв.м., находящ се в землището на с.Кърналово, община Петрич, ведно с построените в имота сграда - шивашки цех със застроена площ от 1346  кв.м. и пристройка със застроена площ от 288 кв.м.
- възбрана върху нива с площ от 14 457кв.м.,находяща се в местността "Болницата" -  землището на с. Дрангово, общ. Петрич
- възбрана върху нива с площ от 28 299 кв.м. находящасе в местността "Гохче" -  землището на с. Самуилово, общ. Петрич
- възбрана върху пасище, с площ от 721 кв.м., находящосе в гр. Петрич, местността "Бухото  - поляните"
- запор на 4 броя леки автомобили и 5 броя товарни автомобили
- запор на дружествени дялове, притежавани от лицето в 5 търговски дружества
- запор на акции
- запор на банкови сметки.

Връщане към списък