Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 18.08.2009 г.


Актуално - Новини

18.08.2009 | 00:00

Съобщение - 18.08.2009 г.

Габровският окръжен съд се произнесе в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Спечеленото на първа съдебна инстанция дело е срещу лицето Иван Миндов от гр. Габрово, с обща стойност на отнетото имуществото 187 700 лв.

 

Иван Миндов има образувано производство в КУИППД за проверка на имуществото и доходите за придобиването им - съгласно изискванията на ЗОПДИППД, през м. юни 2006 г.   Лицето е с влязла в сила присъда на Габровския районен съд за извършени престъпления по чл. 155 ал.3 вр. с ал.1 пр.1 от НК, както и по чл.214 ал.2 т.1във вр. с ал.1 от НК, които попадат в кръга на визираните в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД престъпления.
След събиране на информация от всички институции по чл.16 от ЗОПДИППД и направените анализи и изводи, КУИППД внесе мотивирано искане в съда през м. септември 2006 г. за завеждане на дело, за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

 

Комисията изследва доходите на ответника и неговото семейство за периода от 1981г. до 2006 г. Съгласно направената икономическа съдебна експертиза въз основа на представените от КУИППД доказателства, се получава отрицателна разлика в размер на 9 394 минимални работни заплати за страната, като доходите на лицето и неговото семейство за този период са в размер на 2 215 броя минимални работни заплати, а разходите  - 11 609 броя минимални работни заплати.

Габровският окръжен съд се произнесе с Решение в полза ищеца - КУИППД, след проведени 14 съдебни заседания.

 

В полза на държавата,   ГОС реши да се отнеме следното имущество:

кафе-аперитив в гр. Габрово, представляващ заведение на 2 етажа със санитарни помещения, стаи за персонала и офиси
трети жилищен етаж и пристройка в гр. Габрово, ведно с всички подобрения в имота, с обща разгъната площ от 404 кв.м.

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер на 2  398,50 лв., както и сумата от 4 204 лв. - юрисконсултско възнаграждение.                                         

Решението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Велико Търново в законоустановения срок.

Връщане към списък