Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 21.06.2010 г.


Актуално - Новини

21.06.2010 | 00:00

Съобщение - 21.06.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу наследниците на Димчо Димов от гр. Димитровград. Общата стойност на отнетото имущество е 68 321 лв.

Хасковският окръжен съд се произнесе с Решение № 37 от 14.06.2010 г. по заведено от КУИППД дело срещу наследниците на Димчо Димов - признат за виновен за извършено престъпление по чл.339, ал.2, във вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м. октомври 2008 г., като през м. декември 2008 г. се наложиха и обезпечителни мерки с цел гарантиране интереса на държавата, съгласно изискванията на ЗОПДИППД.

С решение на комисията от 14.01.2009 г. в Хасковския окръжен съд бе внесен иск за завеждане на дело за отнемане на имущество в полза на държавата  срещу ответниците.

Въз основа на представените доказателства в съдебния процес съдът прие, че за периода 1983 г. – 2008 г. проверяваното лице е извършило разходи в размер на 1866,13 минимални работни заплати за страната, а получените доходи възлизат на 276,98 броя  минимални работни заплати.

Констатирана е разлика от 1609,15 МРЗ, която надвишава значително определеният в ЗОПДИППД критерий за  "значителна стойност".

Хасковският окръжен съд се произнесе след проведени 8 съдебни заседания  и реши в полза на държавата да се отнеме следното имущество:

- апартамент с площ от 110 кв.м., ведно с избено помещение в гр. Димитровград;
- гараж с площ от 20,78 кв.м. в гр. Димитровград;
- лек автомобил марка Мерцедес С 250 В.

Съдът осъжда ответниците да заплатят на КУИППД направените разноски по делото в размер на 1 137,60 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 966 лв.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив в законоустановения срок.

Връщане към списък