Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 22.07.2009 г.


Актуално - Новини

22.07.2009 | 00:00

Съобщение - 22.07.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 3 237 010 лв., срещу Пламен Кръстев от гр. Перник.


Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за пренасяне през границата на страната от Република Гърция на стоки за търговски цели в големи размери, без знанието и разрешението на Митниците, чрез използване на официални документи с невярно съдържание. Извършеното престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД (Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност).


През м.април 2009 г. КУИППД наложи обезпечителни мерки върху имуществото на ответника и неговото семейство.


В резултат на извършената проверка КУИППД установи, че през проверявания период /01.01.1984 г. - 31.12.2008 г./ Пламен Кръстев е   реализирал приходи в размер на 5 781,76 броя минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи (в т.ч. придобиване на движимо и недвижимо имущество, плащания по банкови кредити, издръжка на членове на домакинство, разходи за задгранични пътувания) в размер на 14 123,13 броя минимални работни заплати. Реализирана е отрицателна разлика от 8 341,37 броя минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи.


В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата е следното имущество:
-  апартамент в гр. Перник, с площ от 60 кв.м.
-  апартамент в гр. Перник, с площ от 116,21 кв.м
-  апартамент в гр. Перник, с площ от 104,83 кв.м
-  апартамент в гр. Перник, с площ от 85,43 кв.м
-  търговска сграда на три етажа и сутерен в централната градска част на гр. Перник, с площ от 308 кв.м.
-  2 броя магазини в гр. Перник
-  дворно урегулирано място с площ от 525 кв.м. в гр. Перник, ведно с ½ ид.ч. от построената върху него жилищна сграда с площ от 110 кв.м.
-  ½ ид.ч. от дворно урегулирано място с площ от 308 кв.м. в гр. Перник
-  2 броя гаражи в гр. Перник, с обща площ от 50,96 кв.м.
-  3 броя леки автомобили: единия - марка "Мерцедес Е 200" и другите два - марка "Фиат Брава"
-  товарен автомобил марка "Мерцедес 410Д"
-  25 дружествени дялове от капитала на "Йоина-комерс" ООД.

Пернишкият окръжен съд насрочи първото си заседание по делото за 14.11.2009 г.

Връщане към списък