Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 23.03.2011 г.


Актуално - Новини

23.03.2011 | 00:00

Съобщение - 23.03.2011 г.

Софийският апелативен съд постанови две решения в полза на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност по заведени дела за отнемане в полза на държавата срещу лицата Стоян Кръстев от гр. Перник и Йордан Тонов от гр. Враца.
Общата стойност  на отнетото имущество е 2 245 164,80лв.

1. Софийският апелативен съд се произнесе с решение в полза на КУИППД по заведено дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на Стоян Кръстев от гр. Перник. Отнетото имущество е на стойност 977 372 лв.
 
Съгласно законовите изисквания КУИППД образува производство за установяване на имуществото на лицето през м. октомври 2006 г., в резултат на констатираните данни от извършената проверка по получено уведомление.

Стоян Кръстев е с влязла в сила присъда на 04.10.2006 г. на ПОС за притежание на наркотични вещества и за придобиване, притежание и предаване на трето лице на взривове, огнестрелни оръжия и боеприпаси - без да има надлежно разрешение. Посочените престъпления попадат в хипотезата на чл.3, ал.1 т.23 и т.25 от ЗОПДИППД.

През м.февруари 2007 г. Пернишкият окръжен съд и Софийският градски съд допуснаха  обезпечителни мерки по бъдещ иск на Комисията за отнемане на имущество.
КУИППД заведе гр.дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност в Пернишкия окръжен съд срещу лицето през м.септември 2007 г., след което обжалва постановеното от съда решение на втора съдебна инстанция. С решението на САС в полза на държавата от провереното лице Стоян Кръстев се отнема следното имущество:

- апартамент в гр.София с площ 59.18 кв.м., заедно с избено помещение;
- апартамент в гр. Перник с площ 137.13 кв.м., заедно с избено помещение;
- апартамент в гр. Перник с площ 88.46 кв.м., заедно с избено помещение;
- двуетажна къща в гр. Перник, заедно с прилежащия парцел от 505 кв.м. и стопанска постройка;
- жилищна сграда с площ от 137 кв.м. в гр. Перник, заедно с прилежащия парцел от 456 кв.м.;
- сладкарница в гр. Перник със застроена площ от 140 кв.м.;
- бирария  "Бученски път" в гр. Перник със застоена площ от 140 кв.м.;
- птичарник в с. Лесковец, общ. Перник, заедно с прилежащата земя от 3 563 кв.м.;
- земя с площ от 919 кв.м.  в с. Лесковец, общ. Перник;
- три търговски обекта в гр. Перник;
- 1/8 ид.ч. от поземлен имот с площ от 561 кв.м. в гр. Перник;
- два товарни автомобила и полуремарке;
- лек автомобил "Мерцедес 300 СЕ";
- дяловете от капитала на две търговски дружества  "Фламинго 585"  ЕООД и  "Фламинго -1" ЕООД;
- сумата от 171 857,60 лв. - получена от продажбата на движимо и недвижимо имущество.


2. Софийският апелативен съд потвърди решението на Врачанския окръжен съд по заведено от КУИППД дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на Йордан Тонов от гр. Враца на стойност 1 267 792,80 лв.

Проверяваното лице е с влязла в законна сила присъда за извършено престъпление по чл.214, ал.1 вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.9 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство срещу Йордан Тонов за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, през м. октомври 2006 г.,  след направена проверка по получено уведомление от ОД "Полиция" - гр. Враца.

През м. септември 2008 г. КУИППД внесе иск във Врачанския окръжен съд  за завеждане на дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. ВрОС постанови решение в полза на ищеца през м.февруари 2010 г. След обжалване от страна на ответника Софийският апелативен съд се произнесе на 14.03.2011 г. със следното решение:

1. Влиза в сила съдебното първоинстонционното решение за отнемането в полза на държавата на следното имущество: 

- двуетажна къща с площ от 148 кв.м. в гр. Мездра;
- апартамент в гр. Мездра с площ от 98,82 кв.м.;
- влекач;
- полуремарке;
- ремарке  - 2 броя;
- товарни автомобили -2 броя;
- дружествен дял на стойност от 5 000 лв. от капитала на "Тонов" Е00Д;

- сумата от 49  884,10 лв. - получена от продажбата на 2 броя апартаменти, двуетажна къща, 3 броя автомобили, 5 трактора, 3 ремаркета и комбайн;
- сумата от 3  400 лв. - получена от продажбата на 2 товарни автомобила и 1 багер;
- сумата от 104.45 лв. - налична по банкова сметка.

2. Потвърждава съдебното първоинстонционното решение за отнемането в полза на държавата на следното имущество: 

- магазин с площ от 54 кв.м в гр. Враца;
- дворно място с площ от 2 дка в с. Курново, заедно с построения в него преработвателен пункт за гъби и билки;
- 15 бр. недвижими имоти, находящи се в стопански двор на ЗК "Старо село" - Старо село, общ. Мездра, а именно:
                      1. едноетажна сграда (портал), със застроена площ от 10 кв.м.
                      2. едноетажна стопанска постройка със застроена площ от 300 кв.м.
                      3. едноетажна сграда - кантар със застроена площ от 18 кв.м.
                      4. краварник със застроена площ от 500 кв.м.
                      5. краварник със застроена площ от 300 кв.м.
                      6. краварник със застроена площ от 200 кв.м.
                      7. два броя свинарници с обща застроена площ от 1 000 кв.м.
                      8. хангар със застроена площ от 600 кв.м.
                      9. дърводелска работилница със застроена площ от 300 кв.м.
                      10. работилница и склад със застроена площ от 200 кв.м.
                      11. два склада за зърно с обща застроена площ от 600 кв.м.
                      12. веранда със застроена площ от 300 кв.м.
                      13. кухня със столова със застроена площ от 60 кв.м.
                      14. сграда за фуражи  със застроена площ от 60 кв.м.                 
                      15. бункер със застроена площ от 40 кв.м.
- дворно място с площ от 810 кв.м. в гр. Мездра;
- поземлен имот - терен, с площ от 71. 653 дка в землището на с. Старо село;
- нива с площ от 14,363 дка в с. Борован, в местността Тихов лъг;
- нива с площ от 15,861 дка в с. Борован, в местността Дренето;
- нива  с площ от 4,798 дка в с. Нивянин, в местността Брусовица;
- нива с площ от 14,990 дка в с. Нивянин, в местността Митов шумак;
- нива с площ от 26,007 дка в с. Борован, в местността  Равнище;
- нива с площ от 4,611 дка в с. Борован, в местността  Равнище;
- нива с площ от 5 дка в с. Борован, в местността Равнище;
- нива с площ от 16,545 дка в с. Борован, в местността Мандрище;
- нива с площ от 17,940 дка в с. Борован, в местността  Черкезките делници;
- нива с площ  от 3,059 дка в с. Малорад, в местността Годулски шумак;
- нива с площ от 5,463 дка в с. Малорад, в местността  Годулски шумак;
- нива с площ от 4,480 дка в с. Малорад, в местността Годуля;
- нива с площ от 10,541 дка в с Малорад, в в местността Годулски шумак;
- нива с площ от 8,004 дка в с. Борован, в местността Гложака;
- нива с площ от 13,004 дка в с. Борован, в местността Дренето;
- нива с площ от 4,994 дка н с. Борован в местността  Тихов лъг;
- нива с площ от 15,015 дка в с. Борован в местността Дренето;
- нива с площ от 10,313 дка в с. Малорад в местността  Дръмките;
- нива с площ от 38,581 дка в с. Борован в местността Лозарски път;
- нива с площ от 22, 830 дка в с. Малорад в местността  Ташова падина;
- нива с площ от 8, 598 дка в с. Нивянин в местността Копано могила;
- нива с площ от 9,490 дка в с. Борован, в местността Татарски гроб;
- нива с площ от 9,587 дка в с. Борован, в местността  Совата;
- нива с площ от 16,498 дка в с. Нивянин, в местносттаДавалийско;
- нива с площ от 3,497 дка в с. Нивянин, в местността Могилата;
- нива с площ от 2, 994 дка в с. Борован, в местността Барата;
- нива с площ от 2, 976 дка в с. Борован, в местността  Барата;
- нива с площ от 7, 807 дка в с. Борован, в местността Совата;
- нива с площ от 20, 007 дка в с. Борован, в местността  Равнище;
- нива с площ от 19,999 дка в с. Борован, в местността  Равнище;
- лек автомобил марка "Ауди" , модел "А6";
- 340 дружествени дяла на стойност от 3  400 лв. от капитала на "Евро транс строй" ООД;
- 250 дружествени дяла на стойност от 2 500 лв. от капитала на "Глобъл агроиндустри" ООД;
-17 дружествени дяла на стойност от 1  700 лв. от капитала на "Глобъл пейпър индустри" ООД;
- дружествен дял на стойност от 5  000 лв. от капитала на "Флауър Таун" ЕООД;
- сумата от 277,76 лв.  - налична по банкова сметка;

- сумата от 20  908,40 лв.  - получена от продажбата на 2 броя автомобили, влекач и право на строеж;
- сумата от 2 500 лв.  - получена от продажбата на дялове в  "Тонов и Петков" ООД;
- сумата от 76  678,65 лв.  - получена от продажбата на недвижими имоти и право на строеж по 9 броя нотариални актове.

Решенията на САС може да бъдат обжалвани пред ВКС на Република България в законоустановения срок.

Връщане към списък