Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 24.09.2009 г.


Актуално - Новини

24.09.2009 | 00:00

Съобщение - 24.09.2009 г.

Софийският градски съд уважи внесеното мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки. Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 143 411 811,44 лв.

 

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Христо Ковачки от гр. София, след уведомяване от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство и привличането на Ковачки в качеството на обвиняем, за престъпление по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1 от НК, чл. 257, пр.1, вр. чл. 255, ал.1, вр. чл.26, ал.1 вр. чл.2 , ал.2 от НК.

 

В резултат на извършената проверка по ЗОПДИППД, КУИППД констатира  наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.17 от Закона.

 

КУИППД анализира, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника. В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че за периода 01.01.1994 г. - 31.12.2008 г. са реализирани доходи в размер на 2 188 546,85 лв., като съвкупността от придобитото имущество - недвижими имоти, МПС-та, дялове и акции в търговски дружества, ДМА /дълготрайни материални активи/, възлиза на обща стойност 143 411 811,44 лв. Налице е презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга, не са достатъчни за придобиването му.

 

КУИППД внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с осъществяването на правата на държавата, по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. СГС допусна следните обезпечителни мерки:


▪ Възбрана върху дворно място с площ от 1 012 кв.м. в местността "Вилна зона Симеоново - север", гр. София;

 
▪ Възбрана върху двуетажна жилищна сграда, изградена върху горепосочения парцел, състояща се от приземен етаж с площ от 147,20 кв.м. и първи етаж с площ от 121,60 кв.м.;

 
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 920 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";

 
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 1 088 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";

 
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 825 кв.м. в гр. София, местност  "НПЗ Орион и съседни жилищни територии ";


▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 6 586 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";

 
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 992 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";


▪ Възбрана върху 7 броя парцели, с обща площ от 9.997 дка в землището на с. Врачеш, местност "Медвен ";

 
▪ Възбрана върху 12 броя парцели, с обща площ от 18.722 дка в землището на гр. Ботевград;

                
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "MAX -2003" ЕООД;

 
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "АРЗ - КАТ" ООД;

 
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "СВА- СОФИЯ" ЕООД;

 
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "ЕВРОПА МЮЗИК" ЕООД;

 
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на  "ДАНЕСТО" ЕООД;

 
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "ЛИМТРЕЙДИНГ" ЕООД;

 
▪ Запор върху 80 дружествените дялове от капитала на "ТРЕЙД - ДИ 2004" ООД;

 
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на  "БОС" ЕООД;

 
▪ Запор върху 16 050 дружествените дялове от капитала на "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД;

 
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "НЮ ПАРТНЕРС" ЕООД;

 
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на  "ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ" ЕООД;

 
▪ Запор върху 650 броя акции, емитирани от дружеството "АСТРОМ" АД, /номинална стойност на 1 акция  - 100 лв./


▪ Запор върху 5 000 броя акции, емитирани от дружеството  "ЛЮЛИН ОРИОН" ЕАД /номинална стойност на 1 акция - 10 лв./


▪ Запор върху 141 990 броя акции, емитирани от дружеството "КОМСИГ" ЕАД, /номинална стойност на 1 акция - 1 лв./


▪ Запор върху 128 976 броя акции, емитирани от дружеството "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, /номинална стойност на 1 акция - 1 лв./


▪ Запор върху 172 765 броя акции, емитирани от дружеството "НОВА ДЕНИЦА" АД, /номинална стойност на 1 акция  - 1 лв./


▪ Запор върху 45 000 броя акции, емитирани от дружеството "РУМ - ДЕНИЦА" АД, /номинална стойност на 1 акция  - 1 лв./


▪ Запор върху 10 525 300 броя акции, емитирани от дружеството "МАГАЗИНИ ЕВРОПА" АД, /капитала на дружеството е разпределен в 41  156  400 акции, с номинална стойност на 1 акция - 10 лв./


▪ Запор върху 9 броя леки автомобили, /3 бр. Джип "Чероки" , 3 бр. " Ауди" ,  3 бр. "Фолксваген" /


▪ Запор върху 5 броя товарни автомобили;

 
▪ Запор върху дълготрайни материални активи, собственост на 4 бр. дружества, с обща отчетна стойност  на активите - 34 768 012,99 лв. ;

 
▪ Запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.


Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, (съгласно изискванията на ЗОПДИППД), ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък