Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 25.02.2009 г.


Актуално - Новини

25.02.2009 | 00:00

Съобщение - 25.02.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество срещу Кирил Малчиковски, с постоянен адрес гр. София.

КУИППД претендира за отнемане в полза на държавата, на имущество на обща стойност от 1  605  400лв., на колкото е оценено придобитото от лицето и неговото семейство имущество, за което не са установени законни доходи.

КУИППД започна проверка по ЗОПДИППД срещу лицето след получено уведомление през м. март 2008 г. от Окръжен съд - Монтана за влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.354а, ал1, изр.2, вр. с изр. 1, пр.7, вр. чл.20, ал.2 и ал.54 от НК /Малчиковски е пренесъл през границата на страната, без знанието и разрешението на митниците - прекусор  - оцетен анхидрид, предназначен за търговски и производствени цели в особено големи размери/.

Посоченото престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.25 от ЗОПДИППД.

Въз основа на събраните данни КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и през м. ноември 2008 г. внесе мотивирано искане до Окръжен съд - Видин за допускане на обезпечение на бъдещ иск. С Определение и Обезпечителна заповед, Видинския окръжен съд допусна обезпечение на бъдещ иск върху притежаваното от проверяваното лице имущество.

Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество, придобито от лицето и неговото семейство през проверявания период (от 06.05.1989 г. до 01.10.2008 г.)  имущество, за което липсват данни за законни източници, а именно:

► апартамент в гр. Видин с площ от   51 кв.м.
► дружествени дялове от капитала на "Глобал Лоджистик" ЕООД, в размер на 5 000 лв.
► дружествени дялове от капитала на "Глобал Канстракшън" ЕООД, в размер на 5 000 лв.
► 26 броя игрални автомати на обща стойност 170 000 лв., с година на производство от 2006 г. до 2008 г., за които са издадени разрешения за организиране на хазартни игри на името на "Глобал Лоджистик" ЕООД
► сума от продажбата на ресторант "Белите брези" в гр. Видин.

Делото, заведено от КУИППД, ще бъде гледано във Видинския окръжен съд.

Връщане към списък