Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 25.03.2009 г.


Актуално - Новини

25.03.2009 | 00:00

Съобщение - 25.03.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в четири съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лица, за които има образувани производства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

1. В Бургаския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество с обща стойност  341  215 лв. срещу Никола Куртев.  Лицето има образувано производство за установяване на имущество през м. октомври 2007г., след направена проверка по получено уведомление от Районна прокуратура - гр. Русе за престъпление по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.3, вр. чл.209, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1 от НК /измама/.

През м. юни 2008г. Бургаският окръжен съд допусна обезпечителни мерки по искане на КУИППД.
В хода на извършената проверка за периода 01.01.1983г. - 31.12.2007г., комисията  установи отрицателна разлика между реализираните приходи и извършените разходи в размер на  2  153,03 минимални работни заплати.
В мотивираното си искане до съда КУИППД претендира да се отнемане в полза на държавата следното имущество:
- 2 апартамента в гр. Бургас, с площ от 56 кв.м. и от 60 кв.м.;
- 2 леки автомобила;
- 2 товарна автомобила;
- дружествени дялове от капитала на две търговски дружества;
- сума от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на търговско дружество.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в Бургаския окръжен съд.

2. В Бургаския окръжен съд комисията заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност  256 500 лв. срещу Кръстю Ставрев.  Производството за установяване на имущество срещу лицето е  образувано през м. септември 2007г. Проверка по ЗОПДИППД е образувана след получено уведомление от Окръжен съд  - Стара Загора, за извършено престъпление по чл.202, ал.2, т.1, вр. с ал.1, т.1, вр. с чл.201 от НК /присвояване/.  Кръстю Ставрев е признат за виновен за това, че през периода 10.07.1998г. - 01.04.1999г. в гр. Казанлък, в качеството си на длъжностно лице  - изпълнителен директор на "Месокомбинат - Казанлък" АД гр. Казанлък е присвоил чужди пари - собственост на комбината.

През м. юни 2008г. Бургаският окръжен съд допусна налагане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.28 от ЗОПДИППД в полза на КУИППД.

В резултат на извършената проверка КУИППД установи, че през проверявания период /01.01.1983г. - 31.12.2008г./ лицето е реализирало общо приходи в размер на 1 035,27 минимални работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 2 863,17 минимални работни заплати.

В мотивираното искане до съда КУИППД иска отнемане на :
- ½ ид. ч. от дворно място  в с. Равда, с площ от 640 кв.м., ведно с втори жилищен етаж от изградена в този парцел двуетажна жилищна сграда;
- офис в гр. Несебър, ведно с прилежащите му ид. части от дворното място;
- лек автомобил;
- 50 дружествени дяла е от капитала на търговско дружество;
- сума от продажбата на недвижим имот.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в Бургаския окръжен съд.

3. В Хасковския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с обща стойност  75 900 лв. срещу законните наследници на Димчо Димов.

Димов е признат за виновен за извършено престъпление по чл.339, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, което престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1 т.23 от ЗОПДИППД.

Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на следното процесно имущество:
- апартамент в гр. Димитровград, с площ от 110 кв.м.;
- гараж с площ от 20 кв.м.;
- лек автомобил.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в Хасковския окръжен съд.

4. Във Варненския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност  434 771 лв. срещу Николай Николов.  Производството за установяване на имущество срещу лицето е  образувано през м. юли 2006 г. Проверка по ЗОПДИППД започна след получено уведомление от ОДП - Варна,  за извършено престъпление по чл.339 и чл.244 от НК /незаконно притежание на оръжие и подправени парични знаци/. 
През м. април 2007г., Варненският окръжен съд допусна налагане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.28 от ЗОПДИППД в полза на КУИППД.

В резултат на извършената проверка КУИППД установи, че за проверявания период лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на 1  614,36 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 6  878,49 минимални работни заплати.

КУИППД внесе иск за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
- апартамент в гр. Варна;
- поземлен имот в гр. Варна, с площ от 6  806 кв.м.;
- 3 леки автомобила;
- сума от продажбата на недвижими имоти и лек автомобил.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води във Варненския окръжен съд.

5.  В Пловдивския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност  268 709 лв. срещу Живко Жеков.  Лицето има образувано производство за установяване на имущество през м. юли 2007г. Проверката по ЗОПДИППД започна въз основа на получено уведомление от ОД  "Полиция". Жеков е признат за виновен за извършени престъпления по чл.308 ал.3, вр. ал.2 чл. 308, ал.5, изр.2, предл.1 и по чл.321, ал.1 от НК /документни престъпления/.

По искане на КУИППД през м. септември 2008г., Пловдивският окръжен съд се произнесе с определение и издаде обезпечителни заповеди за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на лицето.

Според събраните данни и в резултат на направения икономически анализ КУИППД установи, че за периода 1987г. - 2007г., ответникът и неговото семейство са реализирали общо приходи в размер на 483 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 2 005 минимални работни заплати.

На основание чл.28, ал.1 от  ЗОПДИППД, КУИППД внесе искане за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
- 2 апартамента в гр. Пловдив;
- 2 леки автомобила;
- суми налични по банкови сметки.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в Пловдивския окръжен съд.

Връщане към списък