Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 25.05.2010 г.


Актуално - Новини

25.05.2010 | 00:00

Съобщение - 25.05.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирани искове в Ловешкия окръжен съд, които са допуснати и се наложиха обезпечителни мерки по бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу лицата Алидин Алиев, Аделин Дермански и Огнян Дермански.

1.  Алидин Алиев - цена на иска  4 315 325 лв.     

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Алидин Алиев след постъпило уведомление за привличане на лицето в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.212, ал.5 във вр. с ал..3, във вр. с ал.1 от НК, което попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД.

В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че съвкупността от придобитото от ответника имущество за проверявания период  се равнява на 17 392,5 минимални работни заплати.

Комисията констатира, че е налице презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице, не са достатъчни за придобиването.

КУИППД счита допускането на обезпечителни мерки по бъдещ иск за основателно, тъй като без същите ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата на държавата по бъдещо позитивно решение на съда. Наложени са следните обезпечителни мерки:

- апартамент в гр. Ловеч с площ от 56 кв.м.;
- апартамент в гр. Ловеч с площ от 125 кв.м., заедно с таванско помещение и гараж;
- работилница за тестени закуски и фурна за хляб в гр. Ловеч;
- магазин  " Мототехника" в гр. Ловеч;
- магазин с площ 47 кв.м. в гр. Ловеч;
- център за комплексно транспортно обслужване в гр. Ловеч;
- дворно място с площ 1 110 кв.м. в с. Изворче, общ. Ловеч, заедно с построена в него двуетажна жилищна сграда;
- парцел с площ от 860 кв.м, отреден за паркинг в гр. Ловеч;
- поземлен имот с площ от 848 кв.м. заедно с построените в него склад и кантар в гр. Ловеч;
- цех за дървообработка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- земеделска земя с площ от 7,276 дка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- фурна с производствено помещение и склад в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- 2 поземлени имота с обща площ 3,790 дка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- земеделска земя с площ 1,809 дка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- широколистна гора с площ 13 дка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- гора в земеделски земи с площ 81,177 дка в гр. Априлци;
- широколистна гора с  обща площ 13,334 дка в гр. Априлци;
- поземлен имот в с. Лисец, общ. Ловеч;
- 3 парцела отредени  " за сгради за търговия и услуги" в гр. Ловеч;
- 2 поземлени имота с обща площ  1 238 кв.м. в гр. Ловеч;
- запор върху 19 товарни автомобила;
- запор върху 2 ремаркета за товарни автомобили;
- запор върху 3 леки автомобила;
- запор върху дялове в капитала на 4 търговски дружества;
- запор на всички банкови сметки.

2.  Аделин Дермански - цена на иска  3 859 544 лв. 

Проверяваното лице Аделин Дермански от гр. Ловеч е  привлечен в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.212, ал.5 във вр. с ал..3, във вр. с ал.1 от НК, което попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД. Комисията образува производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от закона, като в направения анализ се констатира, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника.

КУИППД установи, че съвкупността от придобитото от ответника имущество за проверявания период  се равнява на 15 984,5 минимални работни заплати.

Съгласно изискванията на закона, са наложени следните обезпечителни мерки:

- дворно място с площ 565 кв.м., заедно с построена двуетажна жилищна сграда с площ от 125,60 кв.м. и зимна градина   в с. Сливек, общ Ловеч;
- поземлен имот с площ от 530 кв.м., заедно с 2 двуетажни жилищни сгради , навес и други подобрения в гр. Ловеч;
- магазин "Печатни произведения" в гр. Ловеч;
- магазин "Мототехника" в гр. Ловеч;
- магазин с площ 47 кв.м. в гр. Ловеч;
- център за комплексно транспортно обслужване в гр. Ловеч;
- работилница за тестени закуски и фурна за хляб в гр. Ловеч;
- поземлен имот с площ от 880 кв.м., заедно с построена в имота сграда за търговия в гр. Ловеч;
- поземлен имот с площ от 358 кв.м., заедно с построена в имота сграда в гр. Ловеч;
- 3 парцела отредени "за сгради за търговия и услуги" в гр. Ловеч;
- запор върху 9 товарни автомобила;
- запор върху 2 леки автомобила;
- запор върху дялове в капитала на 4 търговски дружества;
- запор на всички банкови сметки.

3. Огнян Дермански  - цена на иска  528 925 лв. 

Проверяваното от Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност лице Огнян Дермански от гр. Ловеч е привлечен в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.235, ал.3, т.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, което попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.13 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство за установяване на имуществото на лицето и неговото семейство, след направена проверка съгласно изискванията на закона.

В резултат на събраните доказателства се установи, че е налице е имущество на значителна материална стойност, за което няма данни за законни източници на средства, които да позволяват придобиването му. Съвкупността от придобитото имущество от лицето, неговото семейство и контролираното от него юридическо лице се равнява на 2 384 минимални работни заплати за страната.

КУИППД посочи в мотивирането си искане за налагане на обезпечителни мерки пред съда следното имущество:   

- апартамент в гр. Ловеч с площ от 79 кв.м.;
- поземлен имот с площ 2 дка, заедно с построен в него краварник с площ 566 кв.м. в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- фурна с площ от 93 кв.м. - производствено помещение и склад в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- цех за дървообработка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- ливади с площ 10,648 дка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- 2 поземлени имота в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- широколистна гора с площ 13 дка в с. Кирчево, общ. Угърчин;
- широколистна гора с  обща площ 13,334 дка в гр. Априлци;
- гора в земеделски земи с площ 81,177 дка в гр. Априлци;
- поземлен имот в с. Лисец, общ. Ловеч;
- нива с площ от 7,551 дка в с. Славщица, общ. Угърчин;
- запор върху 6 товарни автомобила;
- запор върху 2 ремаркета за товарни автомобили;
- запор върху 4 леки автомобила;
- запор върху дялове в капитала на 2 търговски дружества;
- запор на всички банкови сметки.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, (съгласно изискванията на ЗОПДИППД), ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък