Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 26.05.2009 г.


Актуално - Новини

26.05.2009 | 00:00

Съобщение - 26.05.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе делоза отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 127 520,80 лв., срещу Стефко Стоянов от гр. Габрово.

Габровският окръжен съд насрочи първото си заседание по делото на 15.09.2009 г.

Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД (Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност).

Въз основа на събраните данни от предварителната проверка, през м. октомври 2008 г. срещу  проверяваното лице се образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През м.март 2009 г. КУИППД внесе мотивирано искане в Окръжен съд Габрово за допускане на обезпечение на бъдещ иск и връчи на проверяваното лице декларация по чл.17, ал.1 от ЗОПДИППД.

В резултат на извършената проверка КУИППД установи, че през проверявания период /01.01.1984 г. - 31.12.2008 г./ Стефко Стоянов е реализирал приходи в размер на 1 451,8 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 9 892,76 минимални работни заплати.

В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата е следното имущество: 

►   жилищна сграда и мандра в с. Велковци, община Габрово
►   парцел с площ от 767кв.м. с трайни насаждения в с. Велковци, община Габрово
►   недвижим имот с площ от 229 кв.м. в гр. Габрово
►   многофамилна триетажна жилищна сграда в гр. Габрово
►   две едноетажни сгради в гр. Габрово
►   цех за производство на млечни продукти в гр. Габрово
►   поземлен имот в гр. Габрово с площ от 4  632 кв.м.
  поземлен имот в гр. Габрово с площ от 3 263 кв.м.
►   два леки автомобила, мотопед и туристическо ремарке
►   сума получена от продажбите на движими и недвижими имоти.

Връщане към списък