Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 26.10.2009 г.


Актуално - Новини

26.10.2009 | 00:00

Съобщение - 26.10.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност на първа съдебна инстанция в Добричкия окръжен съд. Ответник по делото е Живка Гаич, а общата стойност на отнетото имущество е 2 138  805 лв.

Добричкият окръжен съд се произнесе с решение по гр. дело №103/2008 г., заведено от КУИППД срещу Живка Гаич и нейното семейство.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през м.юли 2007 г., след направена проверка по  получено уведомление за извършено престъпление, визирано в разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД. В уведомлението е посочено, че на основание чл.202, ал.2, т.1 вр. ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, Районен съд  - гр.Каварна  е признал Живка Гаич за виновна в това, че през 2003 г. в гр. Каварна, като длъжностно лице - Управител на "ЮГОАГЕНТ - ТУР" ЕООД гр. Добрич, е присвоила чужди движими вещи - пари в големи размери. Присъдата е влязла в сила на 10.11.2006 г.

В резултат на установените данни за имуществото и доходите на ответниците, за проверявания период от 1986 г.  до 2007 г., КУИППД наложи обезпечителни мерки и внесе мотивирано искане в съда за завеждане на дело за отнемане на имущество през м.февруари 2008 г.

От заключенията на съдебно - счетоводната експертиза, съобразена с представените писмени доказателства се установи, че е налице отрицателна разлика между приходи и разходи на проверяваното лице и нейното семейство в размер на 4 204,26 минимални работни заплати.

След проведени 11 съдебни заседания, Добричкият окръжен съд се произнесе с решение и отсъди да се отнеме в полза на държавата следното имущество:     

- дворно място с площ 4 400 кв.м. в гр. Каварна, както и построената върху парцела двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 232 кв.м. и строителните съоръжения около нея, както и всички други подобрения, извършени в парцела
- апартамент, находящ се в гр.Добрич, със застроена площ от 77.42 кв.м. и избено помещение, със застроена площ от 7.06 кв.м., ведно с 2.42455% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя
- дворно място с площ от 485 кв.м., находящо се в гр.Каварна, курортна зона
- гаражна клетка, находяща се в гр. Добрич
- лек автомобил марка "Опел" модел "Корса"
- сумата от 950 лв.  - от продажбата на апартамент в гр. София
- сумата от 15 383 лв. - от продажбата на апартамент в гр. Бургас
- сумата от 8  910 лв. - от продажбата на две дворни места, находящи се в курортната зона на гр. Каварна
- левовата равностойност на 3 291,47 USD - налични по банкови сметки.

Добричкият окръжен съд осъди ответника и неговото семейство да заплатят на КУИППД сумата от 43  836 лв. - направени разноски по делото.

Първоинстанционното решение може да се обжалва от страните пред Апелативен съд гр. Варна в 14 дневен срок.

Връщане към списък