Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 29.04.2009 г.


Актуално - Новини

29.04.2009 | 00:00

Съобщение - 29.04.2009 г.

Хасковският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Боян Александров Ников от гр. Димитровград.


КУИППД спечели деветнайсетото си дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност на иска - 86 880 лв.


Териториалната дирекция на КУИППД в Хасково започна проверка срещу Боян Ников, след постъпило уведомление от Районен съд – Димитровград, за влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК.


Въз основа на събраните данни от проверката на  31.05.2006 г. Комисията образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.


За проверявания период на лицето, от 1988 г. до 2005 г., КУИППД установи, че доходите на Ников възлизат общо на 142.86 минимални работни заплати, а придобитото движимо и недвижимо имущество е в размер на 1  268.14 минимални работни заплати, което е значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД.


През м. юни 2007 г. КУИППД внесе мотивирано искане до Окръжен съд - Хасково за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице.


Съдът проведе първото си съдебно заседание по настоящото дело на 12.11.2007 г. След проведени 11 съдебни заседания, Хасковският окръжен съд реши да се отнеме в полза на Държавата следното имущество:


- часовникарско ателие с площ от 20.79 кв.м., находящо се в гр. Димитровград;
- недвижим имот - пристройка от 76 кв.м. към автоспирка в гр. Димитровград;
- търговски обект /магазин за промишлени стоки/ със застроена площ от 50.30 кв.м., находящ се в гр. Димитровград. 

    
Хасковският окръжен съд осъди Боян Ников да заплати на Държавата сумата от 14 450лв. получена от продажбата на недвижими имоти, да заплати на КУИППД сумата от 3 465 лв. - разноски по делото и да заплати по сметка на ОС - Хасково сумата от 1 136лв.


Настоящото Решение на съда може да се обжалва пред Апелативен съд - гр. Пловдив в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Връщане към списък