Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 29.06.2009 г.


Актуално - Новини

29.06.2009 | 00:00

Съобщение - 29.06.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе искове за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 715 357,70 лв.

След взети Решения на основание чл.3, ал.1, т.3 и чл.28, ал.1 от Закона, КУИППД внесе мотивирани искове в следните съдилища:

1. В Сливенския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност от 557 997 лв., срещу Димитър Марулев от гр. Сливен. Лицето има образувано производство за установяване на имущество през м. декември 2008 г. Проверяваното лице е осъдено за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

През м. март 2009 г. Сливенският окръжен съд допусна обезпечителни мерки, по искане на КУИППД.

В хода на извършената проверка се установи, че проверяваното лице е придобило имущество на значителна стойност (по смисъла на ЗОПДИППД),  за което няма данни за законни доходи.

В мотивираното си искане до съда, КУИППД претендира да се отнемане в полза на държавата следното имущество:

- апартамент в гр. Сливен с площ от 60 кв.м.; 
- 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Сливен, с прилежащите им сгради и/или селскостопански постройки; 
- лек автомобил, 2 мотопеда, товарен автомобил, ремарке за лек автомобил; 
- 168 дружествени дяла от капитала на търговско дружество.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се води в Окръжен съд - гр. Сливен, с насрочено първо съдебно заседание на 14.10.2009 г.

2. Във Варненския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Петър Ченков, с обща стойност 210 014,70 лв. Проверката по ЗОПДИППД започна на основание получено уведомление от Окръжена прокуратура - Варна, за образувано наказателно производство, за престъпления по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. чл.243 от НК, чл.209, ал.1, чл.308, ал.1 и чл.276, ал.4 от НК. Производството за установяване на имущество срещу лицето е  образувано през м. февруари 2008 г. В момента Петър Ченков е осъден с влязла в сила присъда за извършено престъпление, което попада в чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД.


В резултат на извършената проверка се установи, че през проверявания период /1984 г.  – 2008 г./ лицето и неговото семейство са реализирали общо приходи в размер на 9 260,81 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 10  514,83 минимални работни заплати (като в т.ч. за периода 1998 г. -  2008 г. са реализирани и 70 броя задгранични пътувания).

 

Предмет на отнемане в полза на държавата е следното имущество: 

 

- вилно място  с площ от 467 кв.м. във вилната зона на гр. Варна; 
- дружествени дялове от капитала на 2 търговски дружества; 
- лек автомобил; 
- суми от продажбата на дружествени дялове; 
- суми налични по банкови сметки.

 

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се води във Варненския окръжен съд. 

3. В Бургаския окръжен съд КУИППД заведе дела за отнемане на имущество в полза на държавата, със следните ответници:

- Диян Гайтанов от гр. Бургас, осъден за извършени престъпления от НК, които попадат в обхвата на чл.3, ал1, т.3 и т.21 от ЗОПДИППД.

Производството за установяване на имуществото на лицето е образувано през м. април 2009 г. Според събраните данни за периода 05.02.1987 г. - 01.04.2009 г., проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 1024,01 минимални работни заплати за страната и е извършило разходи в размер на 3 630,14 минимални работни заплати.

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на обща стойност 265 800лв., а именно:
     - апартамент в гр. Бургас; 
     - поземлен имот с площ от 875 кв.м. в с. Горица, общ. Поморие; 
     - лек автомобил, мотопед, мотоциклет; 
     - дружествени дялове от капитала на две търговски дружества; 
     - суми от продажбата на дружествени дялове и движимо имущество.

- Денислав Иванов от гр. Бургас, с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.159б, ал.1, вр. чл.159а, ал.1 от НК, което престъпление попада в чл.3, ал.1 , т. 4 от ЗОПДИППД.

КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност  117 400 лв., от Денислав Иванов, през м. февруари 2009 г.

КУИППД установи, че за проверявания период /1994 г. – 2008 г./ ответника е реализирал общо приходи в размер на 13,73 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 3 019,90 минимални работни заплати, в т.ч. пътувания в чужбина, придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на домакинство и др.

Комисията внесе иск за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
     - апартамент в гр. Бургас с площ от 54 кв.м.; 
     - лек автомобил "Мерцедес";  
     - дружествени дялове от капитала на търговско дружество.

4. В Габровския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Петър Баров. Лицето е с влязло в сила споразумение за извършени престъпления от НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1,  т.5, т.6 и т. 23 от ЗОПДИППД.

 

Производството за установяване на имуществото е образувано през м. декември 2008 г. Според събраните данни за периода 1987 г. - 2008 г., проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 421,84 минимални работни заплати и е извършило разходи в размер на 1 531,45 минимални работни заплати за страната.

 

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на обща стойност 161 300 лв.

 

Процесното имущество е следното:
     - поземлен имот с площ от 745 кв.м. в с. Поповци, общ. Габрово; 
     - поземлен имот с площ от 2 590 кв.м. в с. Поповци, общ. Габрово; 
     - хамбар с площ от 520 кв.м.м и стопански постройки с площ от 45 кв.м. в с. Поповци, общ. Габрово; 
     - сума от продажбата на лек автомобил.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Габровския окръжен съд, като първото съдебно заседание е насрочено за 17.09.2009 г. 

5. В Хасковския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с ответник  Антоан Подмолов от гр. Нова Загора. Лицето е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК.
КУИППД образува производство срещу Подмолов през м. януари 2009 г. Извършеният икономически анализ показва, че през проверявания период  /1984 г. - 2008 г./ лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на 449,19  минимални работни заплати   за страната, а са извършили разходи в размер на 2 996,29 минимални работни заплати. Според събраните данни няма доказателства за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 261  066 лв., а именно:
     - апартамент в гр. Хасково с площ от 107 кв.м.; 
     - 2 броя ниви в гр. Ивайловград с обща площ от 11 704 кв.м.; 
     - 2 броя леки автомобили; 
     - суми налични по банкови сметки в 5 банки в Р България; 
     - суми от продажбата на недвижимо имущество.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в ХОС.

6. Във Великотърновския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с ответник  Йордан Петров - осъден, с влязло в сила споразумение, за извършено престъпление по чл.327, ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1 т.22 от ЗОПДИППД.

КУИППД образува производство срещу лицето през м. ноември 2008 г.

След направената проверка се установи, че е налице отрицателна разлика от 1 884,67 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи. КУИППД внесе в съда иск за отнемане на имущество на стойност 141 800 лв., а именно:

     - дворно място в с. Върбица заедно с построените в него едноетажна къща, магазин за хранителни стоки със склад, заведение за обществено хранене; 
     - поземлен имот с площ от 1 100кв.м. в с. Раданчево, заедно с построените в него двуетажна сграда, едноетажна сграда и едноетажна селскостопанска постройка; 
     - лек автомобил; 
     - суми от продажбата на недвижимо имущество.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води във ВТОС.

Връщане към списък