Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 30.09.2010 г.


Актуално - Новини

30.09.2010 | 00:00

Съобщение - 30.09.2010 г.

Силистренският окръжен съд уважи внесеното мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Гюнай Сефер от гр. Дулово, обл. Силистра.

Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 2 284 230.70 лв.
Цената на бъдещия иск за отнемане в полза на държавата е в размер на 8 324 504.37 лв.

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Гюнай Сефер след получени уведомления от Върховна касационна прокуратура за образувано производство срещу лицето, за извършени престъпления по чл. 212, ал.5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, които попадат в приложното поле на чл. 3, ал.1, т.8 от закона.

В резултат на извършената проверка, КУИППД констатира наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД.

В образуваното производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, комисията установи, че общият реализиран доход на проверяваното лице и членовете на неговото семейство се равнява на 1506,79 минимални работни заплати, като придобитото имущество е на стойност 18 766,3 минимални работни заплати. Налице е разлика между извършените от лицето разходи и реализираните доходи от 17 259,51 минимални работни заплати, която е на значителна стойност по смисъла на закона.

По внесения иск на КУИППД съдът допусна следните обезпечителни мерки:

- възбрана върху 2 апартамента с обща площ 235 кв.м. и паркомясто в гр. София;
- възбрана върху апартамент със застроена площ от 102,72 кв.м. в гр. Силистра;
- възбрана върху "База за преквалификация на кадри", находяща се в с. Владая, в гр.София;
- възбрана върху двуетажна масивна сграда /бивша ЦДГ-2/, със застроен площ 310 кв.м.,  находяща се в гр. Дулово, обл. Силистра;
- възбрана върху масивна едноетажна сграда -АВТОГАРА, със застроена площ 432 кв.м., ведно с прилежащия терен с площ 3 615 кв.м., в гр. Дулово;    
- възбрана върху автомобилен парк с площ 10 000 дка., находящ се в землището на с. Черник,  обл. Силистра;
- възбрана върху имот с площ 7,284 дка. в с. Чернолик, обл. Силистра, заедно с построените в него бензиностанция, газостанция, летен бар с басейн (в строеж);
- възбрана върху поземлен имот, находящ се в гр. Дулово, с площ 50 018 кв.м., ведно с построените в имота: паркинг административна сграда столова за 400 души 10 склада , от които 7 за тютюн, 2 цеха, битова сграда, лаборатория, работилница със склад, гараж, парокотелно;
- възбрана върху имот с площ 8 153 дка., находящ се в землището на с. Паисиево, обл. Силистра, ведно с намиращите се в него мандра  със застроена площ 738 кв.м. и масивна двуетажна административна сграда със застроена площ 103 км.м.;
- възбрана върху фурна със застроена площ 81 кв.м., находяща се в с. Чернолик, обл. Силистра;
- възбрана върху имот с площ 2 527 дка., върху който е разположен обект Дърводелна, гр. Дулово;
- възбрана върху имот с площ 3 653 дка., представляващ открит склад за дървен материал, в гр. Дулово;
- възбрана върху гора с площ 10 635 кв.м. находяща се в землището на с. Малки Преславец, обл. Силистра;
- възбрана върху 5 имота -широколистни гори, с обща площ 25 дка., находящи се в землището на с. Вокил, обл. Силистра  
- възбрана върху овощна градина, находяща се в землището на с. Черковна, обл. Силистра, с площ 22.500 дка.;
- възбрана върху 5 ниви с обща площ от 4 015 дка находящи се в обл. Силистра;
- възбрана върху дворно място с площ 1  130 кв.м., в гр. Дулово;
- възбрана върху триетажна жилищна сграда със застроена площ 127.19 кв.м. в гр. Дулово;
- възбрана върху триетажна пристройка със застроена площ 124.35 кв.м. и гараж със застроена площ 69.55 кв.м.;
- възбрана върху стопанска сграда със застроена площ 24.75 кв.м. и навеси със застроена площ 121.50 кв.м.;
- възбрана върху трафопост - масивна сграда със съоръжения с площ 16 кв.м., в гр. Дулово;      
- възбрана върху поземлен имот с площ 10.635 дка., в с. Малък Преславец, обл. Силистра;
- възбрана върху поземлен с площ 2 794 дка., в гр. Дулово;
- възбрана върху 4 имота с обща площ 30 дка., находящи се в землището на гр. Шумен;
- запор върху 23 броя моторни превозни средства;

- запор върху дружествени дялове и акции в 7 дружества на обща стойност 87 525 лв.;
- запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще внесе в съда искова молба за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат   в на чл.3, ал.1 от Закона, съгласно настоящите изисквания на ЗОПДИППД.

Връщане към списък