Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

08.08.2018 | 00:00

УТОЧНЕНИЕ

Във връзка с отправени запитвания Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) уточнява:

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков е изпълнил задълженията си като е подал в законоустановения срок встъпителна декларация с Вх. №. В2/03.01.2018г. по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (отм.).

Георги Чолаков е подал и ежегодна декларация за имущество и интереси с Вх. № Г2317/08.06.2018г., в качеството си на лице по чл.6, ал.1, т.44 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – т.е. лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите.

Декларациите са публикувани чрез Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности на интернет страницата на КПКОНПИ.

Връщане към списък