Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в отдел „Анализ, статистика и взаимодействие“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“

Срок за подаване на документи: от 19.10.2020 г. до 29.10.2020 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и във връзка със Заповед № РД-06-539/19.10.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

вотдел „Анализ, статистика и взаимодействие“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

2. Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки и технически науки;

3. Минимален професионален опит – не се изисква.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 • Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

          Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

          Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Подпомага и осъществява дейности по управление и пазене на имущество, върху което е наложено обезпечение на основание ЗПКОНПИ;
 • Участва и подпомага дейността по предаване и приемане за съхранение на обезпечените вещите по чл. 162 от ЗПКОНПИ. Изготвя разчет и анализ на разходите по тяхното съхранение и поддържане;
 • Подпомага работата при взаимодействие с други институции за осъществяване на дейността по управление на обезпечено имущество – Министерство на културата; Българска академия на науките; Национална библиотека и др.;
 • Участва и подпомага поддържането на електронен регистър за обезпеченото движимо имущество по реда на чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
 • Подпомага изготвянето на удостоверения по чл. 170, ал. 3 от ЗПКОНПИ за наличието на обезпечителни мерки, наложени по реда на този закон;
 • Участва и подпомага дейността при въвеждане на данни в регистъра за обезпеченото по реда на НПК имущество;
 • Подпомага дейността по поддържане на регистър на електронна услуга с контролиран достъп от НАП за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане;
 • Подпомага и при необходимост участва в процеса на осъществяването на проверки по движението на паричните средства по специалната банкова сметка на КПКОНПИ, включително и изготвяне на справки за наличностите в сметката;
 • Участва и подпомага при осъществяване на взаимодействие с Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, като ежемесечно уведомяване за влезлите в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, изготвя доклади по всеки конкретен случай, подготвя информация за заседанията на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ                /П/

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ