Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Архив - проекти на нормативни актове

   Проект на  Наредба за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по Глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество  и  проект на мотивите към нея са публикувани на 12.07.2018 г.

 

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.