Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Архив - проекти на нормативни актове


   Проект на Инструкция за вазиомодействие между Прокуратурата на Република България и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои  проект на мотивите към нея са публикувани на 09.08.2018 г.

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.


   Проект на  Наредба за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по Глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество  и  проект на мотивите към нея са публикувани на 12.07.2018 г.

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.