Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Често задавани въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ (ЗПИЛЗВДДД)


Въпрос (НОВО!):
Може ли да се счита, че публикуването на списъка по чл. 2, ал. 4 от ЗПИЛЗВДДД на интернет страницата на Сметната палата е момента, от който дадено лице, трябва да подаде декларация ? В случай, че такъв списък не бъде публикуван, отпада ли възможността задължено по закона лице да бъде санкционирано за неподаване в срок  на декларация ?

Отговор (НОВО!):
В чл. 2, ал.1 от ЗПИЛЗВДДД са посочени лицата, които имат задължение да обявяват доходите и имуществото си (вкл. на своя съпруг/а и на ненавършилите пълнолетие деца) пред Публичния регистър на Сметната палата чрез подаване на декларация.
Публикуването на списък по чл. 2, ал. 4 от ЗПИЛЗВДДД има оповестителен характер. Непубликуването на списък по чл. 2, ал. 4 от ЗПИЛЗВДДД, вкл. поради непредостявяне на информация в Сметната палата от субектите по чл. 2, ал.2 от ЗПИЛЗВДДД, не освобождава лицата по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДДД от задължението за подаване на декларация в предвидения от закона срок.
Неизпълнението на задължението за деклариране е основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност по чл. 8 от ЗПИЛЗВДДД, независимо от липсата на публикуван на страницата на Сметната палата в интернет списък по чл. 2, ал. 4 от ЗПИЛЗВДДД.

Въпрос (НОВО!):
Възможно ли е задължено лице по чл. 2, ал.1 от ЗПИЛЗВДДД да подаде декларация пред Публичния регистър на Сметната палата, но да не даде съгласието си тя да бъде публикувана ?

Отговор (НОВО!):
Целта на ЗПИЛЗВДДД е да се осигури публичност на имуществото на лица, заемащи определени длъжности в публичния и частния сектор. Целта на закона се постига чрез публикуване на подадените декларации в Публичния регистър на Сметната палата.
Задължено лице по чл. 2, ал.1 от ЗПИЛЗВДДД, което е подало декларация не може със свое волеизявление да блокира публикуването й, тъй като същото е задължение на Сметната палата по закон и разпоредбите са императивни.

Въпрос (НОВО!): Когато политическа партия, съгласно устава си, има повече от един управителен орган, по силата на чл. 2, ал.1, т. 39 от ЗПИЛЗВДДД, във вр. с чл. 30, ал.3 от Закона за политическите партии, кои са задължените лица ?

Отговор (НОВО!): В случай, че в конкретна политическа партия има повече от един управителен орган, задължени лица по чл. 2, ал.1, т. 39 от ЗПИЛЗВДДД, във вр. с чл. 30, ал.3 от Закона за политическите партии са само членовете на този от органите, който съгласно устава отговаря за оперативното ръководство.
----------

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ (ЗПИЛЗВДД)


Въпрос: Следва ли, когато веднъж е деклариран изтеглен кредит, всяка година да се отбелязва в годишната декларация остатъкът по кредита към 31.12. на предходната година ?

Отговор: При изтеглен кредит над 5000 лв. задължението се декларира пред Публичния регистър за съответната година, през която е изтеглен кредитът. Всяка следваща година не е необходимо да се декларира остатъка по кредита, защото поетото задължение е едно, вече е било първоначално декларирано и през следващите години намалява с направените вноски.

Въпрос: Следва ли веднъж деклариран депозит (влог) над посочената в ЗПИЛЗВДД сума от 5000 лв. да се отбелязва всяка следваща година, ако същият нараства с годишната лихва, направени нови вноски или др.? В случай, че е необходимо ежегодно деклариране, какво трябва да се посочи в декларацията - целия размер на депозита (влога) или само разликата спрямо първоначално декларираното, без оглед на източника й (натрупана лихва и/или нови вноски) ?

Отговор:
Когато през предходен период е бил деклариран депозит (влог) над 5000 лв., в ежегодната декларация през следващите години подлежи на деклариране само увеличение на депозита, ако същото е в размер над 5000 лв. за съответната година. В този случаи в графата за произхода на средствата за увеличението се посочват лихви, нови вноски, спестявания или др.

Въпрос:
Подлежи ли на деклариране в ежегодната декларация годишният доход на съпруг/а на задължено лице по ЗПИЛЗВДД, който упражнява свободна професия и подава годишна данъчна декларация на собствено основание ?
Отговор: Годишният доход на съпруг/а, който упражнява свободна професия и подава годишна данъчна декларация, не следва да се декларира пред Публичния регистър от задълженото лице по ЗПИЛЗВДД, тъй като тези доходи не могат да се приемат за доходи „извън тези за заеманата длъжност".

Въпрос:
Декларират ли се заеми над 5000 лв. към Взаимоспомагателна каса (ВСК) ?
Отговор: Заеми над 5000 лв., вкл. към ВСК, следва да се декларират в таблица № 9 като задължения над посочения в закона праг.

Въпрос:
Съпруг/а на задължено лице е управител на търговско дружество и през изминалата година има разпределени дивиденти. Трябва ли в ежегодната декларация да се декларират тези доходи и в коя графа?
Отговор: Доходите от дивиденти, когато надхвърлят 2000 лв. се декларират в таблица № 13, раздел ІІ -„Други доходи, извън посочените в т. І”, на ред 2, като се посочва „дивидент”, а сумата се обявява в последната колона № 4, която се отнася за доходи на съпруг/а.


Въпрос:
Следва ли да се декларират получените доходи като допълнително материално стимулиране, изплатени по реда на съответните вътрешни правила за организация на работната заплата, които са приети от ведомствата ?
Отговор: Допълнителните трудови възнаграждения за постигнати резултати от труда, които се получават текущо, за година или за друг период, по ред определен с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор, са доходи от заеманата длъжност и съгласно чл. 3, ал.1, т.5 от ЗПИЛЗВДД не подлежат на деклариране пред Публичния регистър.

Въпрос:
Как се декларират дялове в търговски дружества с ограничена отговорност ? Ако деклараторът има дялово участие в ООД, което от своя страна има дялово участие в друго ООД, трябва ли да се декларират дяловете във второто ООД ?
Отговор: В таблици № 11 и 12 се обявяват придобитите или отчуждени дялове през съответната година. Декларират се и дяловете в новоучредени дружества с ограничена отговорност. Когато деклараторът има участие в ООД, което от своя страна има участие в друго ООД, последното участие не подлежи на деклариране пред Публичния регистър, защото то е дялово участие на дружеството, а не на физическите лица-съдружници в първото дружество.

Въпрос:
Следва ли да се декларират всяка година доходи от наем, когато размерът на получения наем през годината не се променя ? Не е ли налице хипотезата на чл.4, ал.4 от ЗПИЛЗВДД и може ли в тези случаи да се подаде  писмено уведомление до председателя на Сметната палата, че няма промяна в обстоятелствата ?
Отговор: Задължените лица следва да декларират всяка година получаваните доходи от наем, ако получената сума е над 2000 лв. В такива случаи не може да се подава уведомление, че няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, защото през съответната година е получен нов доход от наем над определения праг от 2000 лв., който е различен от дохода, получен през предходната година, независимо от съвпадението по източник и размер.

Въпрос: Необходимо ли е да се декларират направените разходи за мобилен телефон, когато същите се заплащат не със собствени средства, а със средства на други органи или организации, извън институцията, в която деклараторът заема съответната длъжност?
Отговор: Всички направени разходи в полза на лицата по чл. 2, ал.1 и 3  с тяхно съгласие, платени за сметка на друго лице, извън институцията, в която деклараторът заема съответната длъжност, следва да бъдат декларирани, когато са над 500 лв. Това важи, както  за еднократните разходи над тази сума, така и за повтарящи се периодични разходи, чиято единична стойност е под 500 лв., но общият им размер за календарната година надхвърля 500 лв. Тези разходи се посочват в таблица № 15 от декларацията.

Въпрос:  Трябва ли да се декларират разходи за обучение над 500 лв., които задължено лице извършва в полза на своя внук ?
Отговор: Декларират се разходите в полза на лицата по чл. 2, ал.1 и 3 от ЗПИЛЗВДД, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността. В конкретния случай са направени разходи със собствени средства от лице по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПИЛЗВДД в полза на низходящ и такива разходи не се декларират пред Публичния регистър независимо от размера им.