Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на ТД Пловдив

Срок за подаване на документи от 28.01.2021 г. до 08.02.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-50/26.01.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

на Териториална дирекция Пловдив при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 5А.

  1. I.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Област на висшето образование – право или икономика;

3. Минимален професионален опит – 5 години юридически или икономически стаж;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

  • Защита на концепция на тема „Стратегическо управление на Териториална дирекция Пловдив“;
  • Интервю.

 

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

5. Концепция за стратегическо управление до 10 страници и 1800 символа на страница, включваща:

-        лична мотивация за заемане на длъжността;

-        виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

           

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

V.Място и срок за подаване на документите:

            Документите се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1 и 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на териториалната дирекция.
  • Отчита постигането на целите и дейностите на териториалната дирекция пред Комисията.
  • Ръководи работата на началниците на отдели и непосредствено подчинените служители.
  • Изготвя мотивирани заключения и доклади до комисията за приемане на решения по чл. 13, ал.1, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 от ЗПКОНПИ и по чл. 13, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОПДИППД (отм.);
  • Извършва анализ на данните от постъпилите уведомления по чл.110-111 от ЗПКОНПИ;
  • Образува проверка, отказва образуване на проверка или изпраща получените уведомления по компетентност в срок, при спазване изискванията на ЗПКОНПИ и Указанията за работа на Комисията;
  • Разпределя образуваните преписки на инспекторите в териториалната дирекция и следи за спазване на сроковете по чл. 112 и чл. 113 от ЗПКОНПИ и чл. 27, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.).

                 Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 750 лева до 2700 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.