Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Държавен експерт в отдел „Недвижимо имущество“

Срок на подаване на документи: от 12.05.2020 г. до 22.05.2020 г., вкл.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-204/12.05.2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

„ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ”

 

в отдел „Недвижимо имущество“ към дирекция „Управление на обезпеченото имущество“  при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б.

 

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки; технически науки;

3. Минимален професионален опит – 5 години по специалността и/или II-ри младши ранг;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 

 •  Решаване на тест;
  •  Интервю.

 

 

 

              IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

                       

              1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

              2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

              3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;

              4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

              5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

              6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

             

              Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

             

              Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

 

              На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

              Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

              V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 

 • Извършва дейностите по управление и пазене на недвижимото имущество, върху което е наложено обезпечение на основание ЗПКОНПИ и НПК;
 • Подготвя кореспонденция във връзка с правомощията на дирекцията по глава 13 на Раздел II от ЗПКОНПИ;
 • Осъществява дейностите по предаване за пазене на недвижимото имущество и съставяне на приемо-предавателни протоколи;
 • Осъществява правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти, върху които е наложена възбрана, като при необходимост осъществява дейности по осигуряване на поддръжката, ремонта, застраховането и опазването им съгласно действащото законодателство;
 • Предоставя незабавно влезлите в сила съдебни решения за вписване на промяната в съответните служби по вписванията;
 • Участва в поддържането на електронен регистър за обезпеченото имущество по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
 • Участва в изготвянето на проекти на удостоверения по чл. 170, ал. 3 от ЗПКОНПИ за наличието на обезпечителни мерки, наложени по реда на този закон.

 

            VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 720 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

            VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

 

            VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:    /П/

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ