Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в отдел „Информационно обслужване и технологии“

Срок за подаване на документи: от 21.08.2020 г. до 31.08.2020 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 81a, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, във връзка със Заповед № РД-06-434/19.08.2020 г., председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността,

 „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“


в отдел „Информационно обслужване и технологии“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на висшето образование – природни науки, математика и информатика; технически науки;
 • Професионално направление – математика; информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника, общо инженерство.
 • Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;
 • Владеене на английски език.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;
 • автобиография;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на служебна книжка (документи), удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи по преценка на кандидата.

5.    Минимален размер на основната заплата:

Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • · Осигурява връзките с автоматизираните информационни системи на други държавни органи и институции;
 • · Участва в изготвянето на документацията по обществени поръчки, свързани с разработването и/или внедряването на информационни технологии;
 • · Участва в провеждането на обществени поръчки, свързани с разработването и/или внедряването на информационни технологии;
  • Ръководи въвеждането на нов софтуер или отстраняването на неизправности на хардуер и софтуера на ползваната в КПКОНПИ офис техника;
   • Поддържа и актуализира интернет и интранет страницата на комисията;
   • Въвежда и интегрира нови технологии;
 • Осигурява техническа помощ на служителите във връзка с изпълнението на служебните им задължения при работа с наличния софтуер и хардуер;
 • Организира техническата поддръжка на техниката и комуникациите на комисията и обезпечава тяхната изправност;
 • Контролира законосъобразността на достъпа на комисията до информационните фондове на други държавни органи съгласно сключените споразумения.

 7.    Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 8.    Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.

           

Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

 9.    Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“

     Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 423.

Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:   /             П/

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ