Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в сектор „Счетоводство“

08.10.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-542/03.10.2018 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 щ. бр.

 

в сектор „Счетоводство“, отдел “Финансово-счетоводен“, дирекция ФСДУС при Комисия противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление - Икономика.
 • Минимален професионален опит – 4 години и/или III-младши ранг.
 • Да притежава или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „поверително“. Процедурата по проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;

4. Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

6.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

              Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

              Документите се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София  пл. „Св. Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса;

  Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Изготвя месечни и тримесечни финансови и програмни  отчети, програмни бюджети и други съпътстващи справки

- Подписва необходимите документи от финансово-счетоводен характер, които произтичат от счетоводни записвания;

- Своевременно отразява в счетоводния софтуер всички стопански операции;

- Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред;

- Следи за своевременното изпълнение на всички задължения, произтичащи от нормативни  актове свързани с финансово-счетоводната дейност;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1500 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

I. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VI. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

Пламен Георгиев (п)

Председател на КПКОНПИ